Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-05-28 [00:00:00] do 2017-09-29 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie:
5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
13 655 419,48

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-30

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1730/212/V/2017 z dn. 22 sierpnia 2017 r. zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów po aktualizacji określony został na 29 września 2017 r., zaś termin szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2018 r.
                                                                                                                                                                             Data publikacji: 24.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

 

Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze:

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni.

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

 1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
 2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
 4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28.05.2017 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów.

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Finanse:

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

13 655 419,48 PLN[1] tj.3 233 352,94 EUR

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR]

12 218 006,90 PLN [2] tj. 2 893 000,00 EUR                                               

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

1 437 412,58 PLN[3] tj. 340 352,94 EUR

 

 

 

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą;
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art.61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, pomocy de minimis, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

Minimum 15%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

nie dotyczy

10% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 365 541,95 PLN

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-03-2017, gdzie 1 EUR = 4,2233 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-03-2017, gdzie 1 EUR = 4,2233 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-03-2017, gdzie 1 EUR = 4,2233 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-04-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś