Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-02-28 [00:00:00] do 2017-05-22 [12:00:00]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
53 460 755,41

Z uwagi na wprowadzone zmiany w Ustawie z 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe oraz nowelizację aktów wykonawczych, Zarządu Województwa 25 kwietnia 2017 r.  zmienił termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 28 kwietnia 2017 r. na nowy: do 22 maja 2017 r. (godzina 12:00:00). 
Data publikacji: 26.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy

z siedzibą w Katowicach, ul.Kościuszki 30, 40-048 Katowice

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul.
Kościuszki 30, 40-048 Katowice

          

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, jakim jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych prowadzącej do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

 

Typy projektów:

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, obejmuje następujące typy operacji[1]:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;
 6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu – możliwy do realizacji wyłącznie z typami 1-6;
 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu;
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  b)wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU.

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania[2] zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Branże/zawody, o których mowa powyżej zostaną wskazane w Regulaminie konkursu.

Typ wsparcia możliwy do realizacji w powiązaniu z co najmniej jednym typem 1-6.

 

* inne zespoły realizujące zadania - to placówki kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
w tym:

 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
  1)Szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
  2)Placówki kształcenia ustawicznego;
  3)Placówki kształcenia praktycznego;
  4)Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
  5)Organy prowadzące szkół i placówek objętych katalogiem beneficjentów;
  6)Pracodawcy/przedsiębiorcy;
  7)Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);
  8)Samorząd województwa;
  9)Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;
  10)Podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty[3] (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Działania 11.3 stanowią:

1)Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;

2)Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych, szkoły policealne;

3)Partnerzy społeczno – gospodarczy;

4)Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

5)Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich Zrzeszenia i Stowarzyszenia;

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów- osób dorosłych.

Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28 lutego 2017 r. (od godz. 0.00) do dnia 22 maja 2017 r.(do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf.- do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Październik 2017 roku.


FINANSE

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

12 111 360,28 EURO

53 460 755, 41 PLN[4]

 

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego   wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi   przez właściwą instytucję)

90,00%

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

11 438 506,93 EURO

50 490 713,44  PLN[5]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

2 970 041,97 PLN[6]

672 853, 35 EURO

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

5%

Minimalna wartość projektu:

500 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs pomniejszona o kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych usprawnień.

Poziom wkładu własnego:
(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

10%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 do 15% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

 

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie (tj. 2 673 037,77 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

 

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 1% całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie (tj. 534 607,55 PLN) w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-30/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem https://rpo.wup-katowice.pl/Faq oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-30/17

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Typy operacji nr 1,2,3,4 realizowane są w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

[2] inne zespoły realizujące zadania - to placówki kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

[3] Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.

[4] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,4141 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 29.12.2016 br. wynoszącego 1 euro= 4,4141 zł).

[5] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,4141 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 29.12.2016 br. wynoszącego 1 euro= 4,4141 zł).

[6] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,4141 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 29.12.2016 br. wynoszącego 1 euro= 4,4141 zł).

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś