Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-12-30 [00:00:00] do 2017-02-15 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie:
8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
197 931,09


Informujemy, że konkurs został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w złożonym wniosku.

Data publikacji: 16.03.2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS
 
NR RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16
 
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Zachodni)
 
 
Instytucja Organizująca Konkurs
 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

      Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych
w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Zachodni)

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:           
a) sprawowanie opieki przez nianię,
b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategię RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016r. (od godz. 0:00) do dnia 15 lutego 2017r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w tym:

 

197 931,09 PLN[1]

45 704,18 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 


Kwota współfinansowania z budżetu państwa:
Poziom współfinansowania z budżetu państwa:
186 934,93 PLN[2]

43 165,06 EUR10 996,17 PLN
[3]

2 539,12 EUR

5%


Wartość projektu:

 

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

90 % dofinansowania

Minimalny poziom wkładu własnego:10% wartości wydatków kwalifikowanych

 

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu
 do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 9 896,55 PLN.


Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu
nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.10.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3307 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.10.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3307 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.10.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3307 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-11-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś