Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-11-07 [00:00:00] do 2017-01-16 [12:00:00]
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie:
8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
361 831 096,44

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy

z siedzibą w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

 

Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

 

Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul.
Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

Informacje o naborze

 

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym z poprawą kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.

 

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

  1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
  2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Kto może składać wnioski?

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony:

od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 16 stycznia 2017 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

 b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1793/67/V/2015 z dnia 22.09.2015 r., zaktualizowane Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 877/13/V/2016 z dnia 17.05.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 roku[1]

 


Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

425 683 642,87 PLN[2] (98 846 776,47 EUR)

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

361 831 096,44 PLN[3] (84 019 760,00 EUR)

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

 

Nie dotyczy

 

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż 180 000 000,00 PLN

 

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

85%

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Nie dotyczy

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

15%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

Do 10% wydatków kwalifikowalnych na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, jaką w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą wynosi 11% kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie.

 

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, który jest dostępny na stronie internetowej: Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Termin może zostać skrócony w przypadku złożenia na konkurs niewielkiej liczby wniosków.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.09.2016, gdzie 1 EUR = 4,3065 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.09.2016, gdzie 1 EUR = 4,3065 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-10-06
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś