Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 6 pytania i odpowiedzi z wszystkich 210 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

Odpowiedź, 22.02.2018 r.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
  Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
  Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
  Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
  Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
  LINK do siatek analitycznych:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

   Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

   Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
   § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
   1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
   czy też
   2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
   1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
   2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
   3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

   W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

   W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
   Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

   Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
   Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
   Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
   Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
   Dopytanie 
   Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

   Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
   Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
   -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
   -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
   -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
   -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
   -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
   Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
   Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
   Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
   Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

   Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

   Pytanie 5. 
   Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

    NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursów nr: RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
    a) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregion Centralny
    b) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregion Północny

    Pytanie 6. Czy wsparcie zaplanowane w danym projekcie będzie rozszerzane w związku z zatwierdzeniem kolejnych programów rewitalizacji i taki zapis należy zawrzeć we wniosku ? Czyli, że gdy już na etapie realizacji zatwierdzone zostaną kolejne programy, to projekt będzie rozszerzany o dany obszar realizacji?
    Odpowiedź, 24.01.2017 r.
    Ocena spełnienia kryterium potwierdzającego powiązanie projektu z programem rewitalizacji, zawierającym określone cechy i elementy, powinna nastąpić w toku ubiegania się projektu o dofinansowanie, a opis projektu we wniosku powinien umożliwić ocenę spełnienia kryterium.
    Zatem, Wnioskodawca powinien wykazać jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie wsparcie jest skierowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach rewitalizowanych, tj. identyfikuje przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na konkretnym obszarze rewitalizacji, wskazanym w zatwierdzonym przez IZ RPO WSL konkretnym programie rewitalizacji. W przeciwnym razie, nie będzie podstaw do pozytywnej oceny takiego projektu.
    Jeżeli program rewitalizacji którejkolwiek z gmin subregionu centralnego nie zostanie zatwierdzony przez IZ RPO WSL 2014-2020, beneficjent projektu nie może objąć wsparciem przedsiębiorców tej gminy. Niemniej jednak Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informację, że w miarę przyjmowania kolejnych Gminnych Programów Rewitalizacji będzie obejmował wsparciem kolejne gminy (w rozumieniu obszarów objętych programem rewitalizacji).
    Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, zamieszczonym na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


    Pytanie 5.
    Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
    –2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz
    –doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?

    Czy kryterium może zostać spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera projektu , czy musi być spełnione albo wyłącznie przez partnera albo wyłącznie przez lidera.  Czy w takim wypadku np.:
    -lider może wykazać się wyłącznie – 2-letnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe
    -natomiast partner może wykazać się wyłącznie doświadczeniem w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS
    tj. żaden z podmiotów osobno nie wykaże się spełnieniem 2 elementów składających się na kryterium, jednak wspólnie - łącznie kryterium zostanie spełnione. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
    Odpowiedź, 24.01.2017 r.
    2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS musi być spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera (czyli podlega sumowaniu poszczególnych elementów).
    Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie oceny będzie sprawdzane, w szczególności w kontekście przedstawionego we wniosku podziału zadań w projekcie, czy partnerstwo nie jest pozorne, zawiązane wyłącznie w celu spełnienia kryterium dostępu.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 4. Czy konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców tylko i wyłącznie w ramach pomocy de minimis?
    Odpowiedź. 24.01.2017 r.
    Nie jest możliwa konstrukcja budżetu przy założeniu wkładu własnego przedsiębiorców wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców zarówno w ramach pomocy de minimis jak i w ramach pomocy publicznej, ponieważ w obydwu rodzajach pomocy występuje wkład własny przedsiębiorcy w ramach PSF (min. 20%) a dodatkowo w ramach pomocy publicznej występuje wkład prywatny na poziomie 50%, 40% lub 30%.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 3. Czy  przykład dotyczący poziomu pomocy publicznej na szkolenia i doradztwo jest prawidłowy skoro zgodnie z Opisem PSF: ”poziom wkładu własnego, który musi wnieść do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana. Dla celów obliczania wysokości wkładu własnego z tytułu pomocy publicznej (tzn. koszt usługi – wkład własny z tytułu PSF) dofinansowana część usługi rozwojowej stanowi bowiem 100% wartości usługi.”
    Odpowiedź. 24.01.2017 r.
    Tak, jest prawidłowy.

    Przykład 1: zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze wynosi 50%.

    Możliwe poziomy dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) to 50%, 60%, 70% i 80%.

    50% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 25%
    50% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 30%
    50% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 35%
    50% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 40%

    Przykład 2: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 60%.

    Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

    60% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 30%
    60% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 36%
    60% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 42%
    60% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 48%

    Przykład 3: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 70%.

    Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

    70% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 35%
    70% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 42%
    70% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 49%
    70% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 56%

    Powyższe przykłady mają jedynie poglądowy charakter.

    Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w oparciu o zapisy wniosku (zwłaszcza te związane z opisem grupy docelowej).

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 2.
    W związku ogłoszonym konkursem 8.2.1 proszę o informację czy w punkcie B4 wniosku o dofinansowanie „Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?” należy zaznaczyć obowiązkowo „tak” żeby wniosek był zaakceptowany.

    Zgodnie z informacjami pomocy do tego pola zaznaczamy „tak” tylko „jeśli projekt figuruje w lokalnym programie rewitalizacji, a żeby uznać że dany projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji, musza być w nim zawarte podstawowe wiadomości na temat projektu – projektodawca, tytuł, wartość projektu i jego opis zgodny z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym”.

    W praktyce, w żadnym z aktualnie dostępnych programów rewitalizacji nie ma ww. informacji. Stąd moje pytanie czy zaznaczenie w tym punkcie „nie” spowoduje odrzucenia wniosku bądź obniżenia jego oceny ? A jeśli obowiązkowo trzeba zaznaczyć „tak” to jak uzasadnić to powiązanie w świetle zapisów instrukcji?
    Odpowiedź. 24.01.2017 r.
    Instrukcja wypełniania wniosku stanowi, że "Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych".

    Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 18 stycznia br., zgodnie z którym „Kryterium dotyczące powiązania projektu z programem rewitalizacji w Poddziałaniach 8.2.1/8.2.2 RPO WSL ma charakter formalny i weryfikuje, czy projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonego obszaru rewitalizacji, wynikającego z zaakceptowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji (…)”.

    Wobec powyższego, należy w punkcie B.4 zaznaczyć „tak” i wskazać powiązanie z ogólnym (zbiorczym) opisem innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych, a jeśli nie jest możliwe wykazanie takiego powiązania, należy wskazać, że projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonych obszarów rewitalizacji w poszczególnych gminach, wynikających z zaakceptowanych przez IZ RPO WSL programów rewitalizacji, zamieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 1. Zwracam się z pytaniem odnośnie do sposobu złożenia i podpisania wniosku w przypadku gdy dany podmiot posiada dwuosobową reprezentację: czy wniosek musi być wówczas podpisany przez dwie osoby, czy możliwa jest sytuacja w której jedna osoba podpisze wniosek (na podstawie pełnomocnictwa) i pełnomocnictwo to zostanie dołączone do wniosku?
    Odpowiedź. 24.01.2017 r.
    Aby podpisać wniosek w SEKAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa certyfikaty niekwalifikowane CC SEKAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany/jeden certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

    Aby podpisać wniosek w ePUAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa Profile Zaufane ePUAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

    W sytuacji, gdy dany podmiot posiada wieloosobową reprezentację a tylko jeden członek organu posiada stosowny podpis, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt: III CZP 68/06), członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

    Stanowisko to znalazło potwierdzenie również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 roku (sygn. akt: IV CSK 416/09). Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: III CZP 17/14) dopuścił możliwość udzielenia członkowi zarządu spółki nie tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, ale również pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

    Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej spółce. WUP w Katowicach sugeruje jednak skorzystanie z możliwości pozyskania dla pozostałych członków zarządu bezpłatnego podpisu w postaci Profilu Zaufanego lub niekwalifikowanego podpisu CC SEKAP, którymi można podpisywać wnioski. Obie te formy są dostępne bez ponoszenia kosztów.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/najczesciej_zadawane_pytania_konkurs_02816_oraz_02916

     Pytanie 15. Czy zakup wyposażenia np. laptopów dla pracowników punktów rekrutacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich w niniejszym konkursie?
     Odpowiedź, 03.01.2017 r.
     Zgodnie z punktem 6.64 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, w ramach niniejszego konkursu poza standardowymi kosztami bezpośrednimi, ze względu na specyfikę projektów operatorskich, dopuszcza się wykazanie poniższych kosztów pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli jako kosztów bezpośrednich:
     - koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty dojazdu, delegacji, kosztów administracyjnych) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy, wypełnieniu umowy, również w sytuacji gdy potencjalnie zainteresowany przedsiębiorca nie złoży dokumentów rekrutacyjnych, nie podpisze umowy koszty są kwalifikowalne. Od momentu podpisania umowy z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym przedsiębiorstwem stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą po podpisaniu umowy powinni zajmować się doradcy klienta lub inny personel który nie jest w tym samym czasie finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskaniem przedsiębiorców są kosztami pośrednimi.
     -    koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli min. koszty dojazdu, koszty administracyjne etc.). Równocześnie podkreślić należy, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi.entZatem zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika punktu rekrutacyjnego np. laptopa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 14. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii, o której mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
     Odpowiedź, 19.12.2016 r.
     Zgodnie z przywołanymi przepisami Regulaminu (pkt 6.64) oraz załącznika 10 (pkt 65), koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw, pod warunkiem że:
     1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
     oraz
     2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.
     Należy przy tym pamiętać, że, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 13. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji środków, o których mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
     Odpowiedź, 19.12.2016 r.
     Koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich pod warunkiem że:
     1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
     oraz
     2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów (na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie) i/lub z obowiązkami kontrolerów usług rozwojowych i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.

     Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 12. Zgodnie z kryterium premiującym "Czy Wnioskodawca lub partner posiadają co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis" we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać miesiąc i rok od kiedy posiada dostęp do aplikacji SHRIMP oraz podać login.
     Proszę o wskazanie jakie informacje należy zawrzeć we wniosku, jeżeli Wnioskodawca posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej/ de mini mis z lat, w których system SHRIMP jeszcze nie funkcjonował (tj. w latach 2012-2013).
     Odpowiedź, 19.12.2016 r.
     W przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy zawrzeć we wniosku:
     1) liczbę podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis wraz z podaniem tytułu udzielenia pomocy;
     2) daty pierwszego i ostatniego dnia udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 1;
     3) numery NIP beneficjentów pomocy, którym udzielono pomocy w pierwszym i ostatnim dniu jej udzielania zgodnie z punktem 2.

     Zaznaczyć ponadto należy, że w przypadku wybrania projektu do dofinansowania Operator PSF powinien bez zbędnej zwłoki, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, rozpocząć procedurę rejestracji w systemie SHRIMP.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 11.
     Prosimy o przybliżenie sposobu rozliczenia 15% wkładu własnego wnioskodawcy w formie wpłat od pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia. Czy wpłaty te stanowią dodatkowe 15% opłaty za zrealizowane na rzecz pracodawcy usługi rozwojowe? Jeżeli nie, to jak pokryty zostanie ten brak w kosztorysie projektu wobec 85% dofinansowania ze strony Instytucji Finansującej?
     Odpowiedź, 25.11.2016 r.
     Zgodnie z punktem 6.30 podpunkt 3 Regulaminu konkursu, wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z wpłat pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia.
     Ponadto, zgodnie z punktem 22 Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie.
     W związku z powyższym w ramach projektu 8.2.3 wkład własny zostanie pokryty ze środków przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, które to środki zostaną – w wysokości zgodnej z Opisem systemu wdrażania PSF w województwie śląskim – wpłacone projektodawcy (Operatorowi PSF) na utworzone przez niego konto przedpłacone jako warunek skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi rozwojowej. Projektodawca (Operator PSF) nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu ze środków własnych.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 10. Prosimy o wskazanie, dlaczego IOK opracowując przedmiotowy dokument założyła, że przedsiębiorstwo które korzysta z dofinansowania usług rozwojowych na podstawie przepisów o pomocy publicznej (a nie pomocy de minimis) może korzystać z mniejszej intensywności wsparcia, niż wynika to z przedmiotowych przepisów?
     Odpowiedż, 25.11.2016 r.
     Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w sierpniu 2016 r. wystosował do Ministerstwa Rozwoju pismo z prośbą o interpretację zapisów dotyczących pomocy publicznej, zawartych w wytycznych właściwych w zakresie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
     Otrzymana interpretacja opiera się na założeniu, zgodnie z którym Podmiotowy System Finansowania jest odrębnym systemem dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych, funkcjonującym niezależnie od przepisów o pomocy publicznej.
     W związku z tym punkt 19 ww. wytycznych oznacza, że w sytuacji, w której dany podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy de minimis poziom wkładu własnego, który musi zostać wniesiony do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana, tj. pomniejszonej o wkład własny z tytułu PSF.
     Wobec powyższego, wkład własny z tytułu korzystania z pomocy publicznej stanowi odrębny, dodatkowy wkład własny i nie można w jego ramach uwzględniać części wkładu własnego, który wnosi dany podmiot w ramach PSF. Uzupełnienie „dodatkowego” wkładu własnego, wnoszonego w ramach pomocy publicznej, „podstawowym” wkładem własnym, wnoszonym z tytułu korzystania z PSF, jest niedopuszczalne.
     Ponadto, „Wymóg współfinansowania usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę, określony w rozdziale 4.1 pkt 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 nie może być stosowany zamiennie z wymogiem współfinansowania usługi zgodnie z intensywnością pomocy, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014. Oba wkłady powinny być sumowane i określać łączną kwotę wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z udziałem w danej usłudze rozwojowej”.
     Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest związany interpretacją Ministerstwa Rozwoju.
     Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyniku ponownego zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju po zapoznaniu się z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 9. W punkcie B.11.1 generatora wniosków LSI Śląskie w zakresie "Instytucji objętych wsparciem" generator pozwala na wpisanie maksymalnie trzycyfrowej liczby, jednak wnioskodawca wsparciem planuje objąć 1200 instytucji, a takiej liczby nie można wpisać w tym polu. Proszę o informację czy można usunąć ten problem lub co należy zrobić w tej sytuacji? Czy można wpisać faktyczną liczbę instytucji w innym opisowym punkcie wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem?
     Odpowiedź, 25.11.2016 r.
     W opinii WUP w Katowicach nie ma przeciwwskazań dla wpisania w innej części wniosku o dofinansowanie informacji o faktycznej liczbie instytucji planowanej do objęcia wsparciem (wraz z uzasadnieniem). Jednakże należy podkreślić, iż powyższy sposób procedowania spowoduje zmniejszenie dostępnej liczby znaków w polu tekstowym, w jakim postanowią Państwo wpisać powyższe informacje.
     Co więcej, jeśli w sekcji B.11.1. "Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem" w polu "Instytucje objęte wsparciem" nie zostanie wpisana zgodna ze stanem faktycznym liczba instytucji, jaką Państwo planują objąć wsparciem,to w konsekwencji w sekcji C.2.3 "Podsumowanie projektu" pole "Koszt przypadający na Instytucję" zostanie automatycznie uzupełnione błędną wartością.
     Sugeruje się zatem zastosowanie następującego rozwiązania: zakończenie prac nad pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, a następnie zgłoszenie do Głównego Administratora Merytorycznego LSI IZ RPO WSL 2014-2020(dalej: GAM) gotowości do złożenia wniosku, GAM odpowiednio zmodyfikuje wartość w polu "Instytucje objęte wsparciem", wyliczenie w sekcji "Podsumowanie projektu" uzupełni się poprawnie, a Państwo będą mogli złożyć wniosek z poprawnymi wartościami.

     Należy jednakże mieć na uwadze, że powyższa prośba o modyfikację danych musi być do GAM zgłoszona w godzinach pracy urzędu, nie jest także zalecane kierowanie takiej prośby do GAM w ostatnim dniu trwania naboru z uwagi na przewidywane obciążenie GAM koniecznością realizacji podobnych zgłoszeń ze strony wielu instytucji. Pragnę także zaznaczyć, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu wprowadzenia zmiany w ww. zakresie w systemie przez podmiot świadczący usługę asysty technicznej systemu.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 8. Czy wkład własny wnoszony przez pracodawców korzystających ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadami PSF stanowi wkład własny do projektu?
     Odpowiedź, 31.10.2016 r.
     Zapis w ramach Regulaminu Konkursu (pkt 6.21) tj. „Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
     3.Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej (z wyłączeniem pomocy de minimis):
     a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
     b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną”
     zostanie poddany aktualizacji tak, aby zapewnić zgodność z zapisami Załącznika nr 10 do Regulaminu Konkursu, tj. Opisu funkcjonowania PSF w województwie śląskim.

     Nowe brzmienie pkt 6.21 Regulaminu Konkursu umożliwi zakwalifikowanie do projektu wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z pomocy de minimis i przedstawia się następująco: Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
     3. Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej:
     a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną/pomocą de minimis w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
     b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną


     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 7. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
     w programie” osoba korzystająca z kilku usług rozwojowych będzie liczona kilka razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie dotyczy także wskaźników Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.
     Odpowiedź, 31.10.2016 r.
     Nie. Przedmiotowy wskaźnik dotyczy tylko „liczby osób”, a więc bez względu na liczbę udzielonego wsparcia danej osobie jest ona liczona jako jedna osoba o unikalnym numerze PESEL. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 6. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie” firma, która podpisze z jednym operatorem kilka (n) umów wsparcia będzie liczonan-razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie to nie dotyczy sytuacji kiedy w ramach jednej umowy firma korzysta z kilku usług.
     Odpowiedź, 31.10.2016 r.
     Nie. Wskaźnik dotyczy tylko „liczby przedsiębiorstw”, a więc bez względu na: - liczbę udzielonego wsparcia danemu pracownikowi oraz- liczbę pracowników korzystających ze wsparcia,
     jest ono liczone jako jedno przedsiębiorstwo o unikalnych numerach identyfikacyjnych.
     Przedsiębiorstwo korzystające z usług rozwojowych należy traktować jako uczestnika projektu, spełnia bowiem warunki określone w rozdziale 3.3.1 p. 1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych...” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 5. Który z numerów PKD przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę podczas zwiększania maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich z branż kluczowych dla rozwoju regionu?
     Odpowiedź, 31.10.2016 r.
     Zgodnie z treścią dokumentu, pn. Opis sytemu wdrażania PSF w województwie śląskim (Rozdział II Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, pkt 6 a), stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
     a)        o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw:

     -        z branż kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją należy interpretować w sposób następujący: z premii może skorzystać wyłącznie podmiot faktycznie prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednej z sekcji PKD zaliczanych do branż kluczowych dla rozwoju regionu. Jako faktyczne prowadzenie działalności należy rozumieć możliwość udokumentowania przez przedsiębiorcę (np. FV lub innym dokumentem) występowania obrotu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zaliczaną do którejś z sekcji PKD w ramach branż kluczowych dla rozwoju regionu.

     W opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wystarczającym potwierdzeniem takiego faktu będzie złożenie przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia w przedmiotowym zakresie. Reasumując, nie ma znaczenia, który z numerów PKD przedsiębiorstwa dotyczy branży kluczowej.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 4. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wzorem umowy mamy zapis "W przypadku, gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji, jest:
     - poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
     - gwarancja bankowa;
     - weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
     - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
     - hipoteka;
     - poręczenie według prawa cywilnego."
     Czy te zapisy będą obowiązujące z uwagi na minimalną wymaganą wartość projektu? Czy zabezpieczenie ustanawiane jest od całej kwoty, czy nie?
     W poprzedniej perspektywie zabezpieczenie było wnoszone od wysokości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie.
     Odpowiedź, 31.10.2016 r.
     Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1161), „W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie: (…)”.Planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu w tym zakresie.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 3. Czy w przypadku kryterium: "czy projektodawca/ Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" - warunek musi być spełniony przez Lidera i Partnera projektu - czy tylko przez Lidera Partnerstwa.
     Również odnośnie kryterium: "Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu" - czy zapis dotyczy lidera czy partnera projektu (czy może obydwu podmiotów)?Odpowiedź, 18.10.2016 r.
     Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu w brzmieniu:
     Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
     Zarówno Projektodawca, jak i Lider Partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego. Powyższe nie dotyczy jednak partnera projektu.

     Jeżeli chodzi o kolejne kryterium dostępu w brzmieniu:
     Czy Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu?
     Projektodawca rozumiany jest również jako lider partnerstwa. Jeżeli natomiast chodzi o partnera projektu nie dotyczy go to kryterium.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 2.
     Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
     Odpowiedź, 13.10.2016 r.
     Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej, aby spełnić wymóg wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.

     Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy prowadzący spółkę z.o.o. spełnią kryterium wyłącznie wówczas, gdy główna siedziba spółki znajduje się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji, kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP, istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

     Pytanie 1. Czy operator PSF może jednocześnie świadczyć usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw w projekcie, w którym jest operatorem?
     Odpowiedź, 13.10.2016 r.
     Pełnienie funkcji beneficjenta (Operatora PSF) przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz świadczenia usług edukacyjnych lub doradczych na rzecz przedsiębiorców i pracowników w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wybór usług rozwojowych w BUR stanowi autonomiczną decyzję przedsiębiorcy i jest on niezależny od zadań wykonywanych przez Beneficjenta (Operatora PSF) w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca po zawarciu umowy wsparcia. tj. umowy o dofinansowanie usług rozwojowych dokonuje wyboru usług zarejestrowanych w BUR, a następnie zgłasza się do Beneficjenta (Operatora PSF) w celu rozliczenia poniesionych kosztów usługi.

     W województwie śląskim dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o „system kont przedpłaconych”, tj. system dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców. Przy czym przez indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek bankowy stworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych jak i stosowanie kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo-bankowych. Każdy wybrany mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.
     Niemniej jednak, zgodnie z punktem 4.1.12 lit. D Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługi rozwojowe nie mogą być świadczone przez podmiot świadczący usługi rozwojowe (organizatora usług), z którym przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
     - udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadanie co najmniej 20 % udziałów lub akcji spółki,- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego i prokurenta lub pełnomocnika,
     - pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
     Jednocześnie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego wsparcia Beneficjent (Operator PSF) zobowiązany jest do wprowadzenia pełnej rozdzielności administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności związanej ze świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem projektem PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
     W celu zachowania przejrzystości działań dopuszczalna jest możliwość rejestracji w systemie BUR Operatora PSF, jednakże ze względu na zapisy wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, tj. Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, dotyczące braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy Operatorem PSF a usługodawcą należy unikać sytuacji jednoczesnego prowadzenia działań operatorskich PSF oraz występowania w roli usługodawcy dla tych samych szkoleń dla przedsiębiorców.
     Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_8_2_3_wsparcie_dla_przedsiebiorcow_i_ich_pracownikow_w_zakresie_rozwoju_przedsiebiorstwa_2016_10_26

      Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
      Odpowiedź, 06.06.2017 r.
      Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

      Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

      Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

      Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
      Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

      Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

       Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

      Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
      Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
      W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
      Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
      Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
      Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
      Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
      1. Zdrowe społeczeństwo ,
        - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
        - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
        - Wytwarzanie produktów leczniczych.
      2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
        - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
        - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
      3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
        - Zrównoważona energetyka.
        - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
        - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
        - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
      4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
        - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
        - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
        - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
      5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
        - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
        - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
        - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
        - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
        - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
        - Optoelektroniczne systemy i materiały.

      Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
      Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
      Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
      Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020
        Pomóż nam poprawić serwis
        Anuluj
        Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś