Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-09-28 [00:00:00] do 2016-11-07 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
93,00 %
Budżet naboru [PLN]
38 719 506,22

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ Regulamin konkursu (aktualizacja z 31.10.2016 r.)

Data publikacji: 04.11.2016 r.


Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zmianie uległ regulamin niniejszego konkursu. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, został wydłużony termin naboru wniosków.

Data publikacji: 26.10.2016 r.


Wszelkie materiały prezentowane na spotkaniu informacyjnym są do pobrania pod linkiem: Kliknij tutaj

Data publikacji: 21.10.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
 
OGŁASZA KONKURS
 
NR RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs
 
 
Instytucja Organizująca Konkurs
 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych  w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne  i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

 

Typy projektów:

 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
 1. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
 2. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 3. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 1. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
 2. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
  1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
  2. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
  3. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  4. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.
  5. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii).

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu,
z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 28 września 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 7 listopada 2016 r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

38 719 506,22 PLN [1]

8 873 294,12 EUR

Pula dla podregionu bielskiego

6 337 029,42 PLN

1 452 248,01 EUR

Pula dla podregionu bytomskiego

3 472 658,70 PLN

795 824,25 EUR

Pula dla podregionu częstochowskiego

5 727 694,44 PLN

1 312 607,58 EUR

Pula dla podregionu gliwickiego

3 519 031,15 PLN

806 451,36 EUR

Pula dla podregionu katowickiego

5 318 397,74 PLN

1 218 809,64 EUR

Pula dla podregionu rybnickiego

 

6 340 442,32 PLN

1 453 030,14 EUR

Pula dla podregionu sosnowieckiego

5 104 752,48 PLN

1 169 848,86 EUR

Pula dla podregionu tyskiego

2 899 499,97 PLN

664 474,28 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

 

35 388 796,00 PLN[2]

8 110 000,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

3 330 710,22 PLN [3]

763 294,12 EUR


Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu/

maksymalna wartość projektu)

 

Minimalna wartość projektu wynosi

100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie przekracza 2 000 000,00 PLN

 

Poziom dofinansowania projektu:

(maksymalny poziom dofinansowania projektu)

93 %

Poziom wkładu własnego:

(minimalny poziom wkładu własnego)

 

7 %

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

   5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
       zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 935 975,31 PLN

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-08-26
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś