Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 2 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekt grantowy, w ramach którego wszystkie kotły zostały już wymienione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź, 14.12.2021 r.

Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na projekty zakończone, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 65, ust. 6: „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta”, co ma odzwierciedlenie w Regulaminie konkursu w kryterium formalnym dopuszczającym „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu”, w ramach którego ocenie podlega, czy projekt został ukończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektu grantowego, za operację, w rozumieniu Rozporządzenia UE nr 1303/2013, uznać należy cały projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie, nie zaś pojedynczy grant dla mieszkańca. Realizacja projektu grantowego dotyczyła będzie zatem wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie projektu zawieraną z wnioskodawcą (gminą). Za fizyczne ukończenie bądź pełną realizację projektu uznawać należy podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dla ostatniego elementu projektu. Pełna realizacja projektu grantowego (zakup wszystkich źródeł ciepła), nie powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie ocena kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w oparciu o zapisy Regulaminu konkursu, w którym określono początek terminu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach grantów przez grantobiorcę jako 1 stycznia 2021 r. oraz inne dokumenty opracowane przez beneficjenta projektu grantowego tj. procedury realizacji projektu grantowego, umowę powierzenia grantu (które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie).

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_40521

  Pytanie 1. Czy budynek ubiegający się o wsparcie powinien spełniać łącznie wszystkie elementy wymienione w definicji „minimalnego standardu efektywności energetycznej” określone w pkt 13.I ppkt 1) i 2) w słowniku pojęć [w Regulaminie naboru]?

  Odpowiedź, 05.03.2021 r.
  Zgodnie z definicją podaną w słowniku pojęć w Regulaminie naboru nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21:

  Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt I lub II.

  I.      budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione  prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

  1.     docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;

  2.     modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

  II.     budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1

  Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji.
  W ppkt I. 2) wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w przegrodach zewnętrznych budynku.

  Sformułowanie zawarte w ww. definicji, w pkt I: „budynek, w którym wykonano […] przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku” oznacza, że prace/przedsięwzięcia wskazane w pkt 1), uwzględniając powyższe wyjaśnienie, oraz w pkt 2) należy traktować łącznie, i że stanowią one minimalny zakres termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej.

  Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_4_6_1_czyste_powietrze_konkurs_050321
   Pomóż nam poprawić serwis
   Anuluj
   Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś