Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja RPO WSL w czasie pandemii – aktualizacja 6 kwietnia 2020


2020-03-24 12:18

Mimo ograniczonej dostępności oraz wprowadzenia zmian w organizacji pracy instytucji, które podyktowane były troską o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, została zachowana ciągłość prac nad realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020). Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, dotyczące prowadzonych naborów, rozliczeń oraz kontroli w czasie pandemii koronawirusa.

31 marca 2020 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez swoich beneficjentów w czasie epidemii. Odpowiedzi znajdziecie TUTAJ. Artykuł może być w niedalekiej przyszłości aktualizowany o kolejne pytania i odpowiedzi.

Aktualne i planowane nabory

W związku z aktualną sytuacją przesunięte zostały terminy zakończenia i rozstrzygnięcia 15 konkursów z EFRR organizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego szczegółowe informacje na temat przesunięć znajdują się w osobnym artykule.

Zmiany dotknęły również nabory organizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), o czym informowaliśmy tutaj. Pozostałe konkursy ŚCP, które nie zostały ujęte w artykule, toczą się normalnym trybem złożone w nich wnioski są w trakcie oceny formalnej lub merytorycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie ŚCP.

Bez zmian natomiast są prowadzone aktualne konkursy z EFS organizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VII, IX i XI osi priorytetowej RPO WSL. Obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów nad złożonymi wnioskami oraz negocjacje z wnioskodawcami.

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach również nie planuje zmian w aktualnie prowadzonych konkursach. Prace odbywają się zgodnie z harmonogramem naborów, obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w bieżących konkursach. Ze względu na działania podejmowane w celu przeciwdziałania COVID-19, wydłużony został termin informowania wnioskodawców o wyniku oceny formalno-merytorycznej z 7 do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie WUP.

Umowy o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie projektów są procedowane na bieżąco. W przypadku konieczności wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy preferujemy dostarczenie weksla in blanco poświadczonego notarialnie. Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów umowy będą zawierane w drodze korespondencyjnej.

Departament EFRR zaktualizował regulaminy 3 konkursów w celu umożliwienia wydłużania terminu na podpisanie umowy. Usunięte zostały zapisy umożliwiające przedłużenie terminu na podpisanie umowy jedynie „o dodatkowe 3 miesiące", o czym informowaliśmy tutaj.

Realizacja i rozliczanie projektu

Rejestracja i weryfikacja wniosków o płatność oraz wypłata środków na konta beneficjentów jest prowadzona na bieżąco. W sposób ciągły są również rozpatrywane wszelkie wnioski beneficjentów o zmiany w ramach projektu.

Obecnie panujący w kraju stan epidemii kwalifikuje się jako tzw. siłę wyższą, co oznacza że beneficjenci w trakcie realizacji projektu są zobowiązani do kontynuowania projektu w takim zakresie, w jakim umożliwia im to aktualna sytuacja w kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie dla beneficjentów EFS.

WUP przedstawił 3 warunki umożliwiające akceptację wydatków za niezrealizowane z powodu epidemii działania projektowe. Są to:

  • zaciągnięcie przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11 marca 2020 r.,
  • udokumentowanie braku możliwości odzyskania poniesionych wydatków,
  • udokumentowanie powodów odwołania planowanych form wsparcia (np. pismo informujące o ograniczeniu lub zamknięciu placówki, brak możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z oświadczeniami uczestników o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, brak zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).

Beneficjenci w pierwszej kolejności powinni podjąć działania pozwalające na zminimalizowanie strat w tym zakresie i odzyskanie części lub całości środków w związku z odwołanymi formami wsparcia.

Postępowania administracyjne KPA

Ciągłość pracy organu została zachowana i postępowania administracyjne toczą się bez zakłóceń.

Ważne: Zachęcamy aby kierować do organu wnioski o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazując adres elektroniczny do doręczeń.

W przypadku utrudnień związanych z postępowaniami administracyjnymi IZ umożliwi wydłużenie terminu na złożenie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących projektu. Departament EFS prosi o informowanie organu o utrudnieniach np. za pośrednictwem platform ePUAP/SEKAP.

Pisma kierowane do Strony (np. o dostarczenie dokumentów, wyjaśnień) zawierają dodatkowo wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy wraz z podaniem jej adresu e-mail. Ze względu na wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników, jeśli Strona będzie potrzebowała konsultacji telefonicznej, Departament EFS prosi o wysłanie informacji w tym zakresie na adres e-mail wskazany w piśmie lub na: efs@slaskie.pl. W odpowiedzi pracownik niezwłocznie skontaktuje się ze Stroną.

W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, takich jak zapoznanie się Strony z aktami postępowania administracyjnego, kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.

Kontrole projektu

Postępowania kontrolne prowadzone są zdalnie przez pracowników IZ RPO WSL. Weryfikacja dokumentów zapisanych w postaci elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem sytemu LSI 2014 – moduł Kontrole.

Korespondencja dotycząca podejmowanych działań kontrolnych i ich wyników przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)/PeUP (Platformy e-Usług Publicznych).

Wizyty monitoringowe prowadzone będą w późniejszym terminie, po ustaniu zagrożenia.

W przypadku utrudnień związanych z kontrolą Instytucja Zarządzająca programem, jak i Instytucje Pośredniczące w jego realizacji, umożliwią wydłużenie terminu na złożenie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś