Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Śląskie dla gospodarki – podsumowanie konferencji


2020-12-01 13:07

We wtorek, 1 grudnia, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja podsumowująca Śląski Pakiet dla Gospodarki.

Kiedy wiosną bieżącego roku z powodu pandmii nastąpiło niespotykane dotychczas na taką skalę zamknięcie krajowej gospodarki, a wielu ślaskim firmom zagroziło bankructwo, Zarząd Województwa podjął błyskawiczną decyzję o uruchomieniu bezprecedensowego w historii regionu zestawu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.

Marszałek Jakub Chełstowski podczas konferencji

"Dzięki dobrej współpracy Zarządu Województwa z Komisją Europejską i Rządem RP Śląskie stało się jednym z pierwszych regionów w Unii Europejskiej, które wdrożyły program wsparcia dla przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19. Na zbliżający się kryzys gospodarczy zdołaliśmy zareagować jeszcze zanim mogliśmy odczuć jego realne skutki. Dzięki wsparciu ze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki setki firm i przedsiebiorstw zdołały przetrwać najtrudniejszy okres i dziś mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość" – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono łącznie prawie 1,4 mld złotych ze środków unijnych zarządzanych z poziomu województwa. Fundusze te zostały rozdzielone na 5 filarów, w ramach których zostały rozdystrybuowane pomiędzy podmioty ubiegające się o wsparcie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dane dot. wsparcia udzielonego w ramach każdego z filarów.

I filar – pożyczki obrotowe i płynnościowe

Pośrednicy finansowi w ramach RPO WSL 2014-2020 oferowali preferencyjne pożyczki dla śląskich przedsiębiorców na:

 • wydatki inwestycyjne, służące powstawaniu nowych środków trwałych na terenie województwa śląskiego
 • oraz na wydatki bieżące, służące zaspokojeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Aktywność pożyczkowa pośredników finansowych w ramach I filaru:

 • Fundusz Górnośląski S.A. udzielił łącznie 29 pożyczek na kwotę ponad 38,7 mln zł,
 • Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE) udzieliło 41 pożyczek na kwotę ponad 5,2 mln zł,
 • Bank Pekao S.A. udzielił 106 pożyczek na kwotę 59,5 mln zł.

Łącznie wszyscy pośrednicy udzielili 176 pożyczek na kwotę ponad 103,5 mln zł.

Ponadto Fundusz Górnośląski S.A. realizuje obecnie wsparcie płynnościowe w Ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej – pożyczki na utrzymanie bieżącej płynności (obecnie trwa etap oceny wniosków i dystrybucji środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

II filar – outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki udzielił wsparcia prawie 50 tysiącom firm na łączną kwotę prawie 673,2 mln zł. Świadczenia były wypłacane przez Powiatowe Urzędy Pracy na dofinansowania do:

 • wynagrodzeń pracowników MŚP
 • części kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców.

Ponadto w ramach II filaru WUP wsparł następujące działania:

 • 38 mln zł na szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i pracujących;
 • 279 mln zł na dofinansowania do wynagrodzeń warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów w dwóch kolejnych miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku;
 • dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • 105 mln zł na dofinansowania szkoleń dla MŚP;
 • 57,5 mln zł na subsydiowane zatrudnienie oraz staże – narzędzia aktywizacji zawodowej;
 • 64,9 mln zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement – ze wsparcia mogą skorzystać m.in. osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy;
 • 96 mln zł na staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia).

III filar – wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP

Wicemarszałek Wojciech Kałuża podczas konferencji

"W odpowiedzi na najtrudniejsze wyzwanie, jakim jest epidemia COVID-19, Zarząd Województwa bez zbędnej zwłoki, już w marcu br. przystąpił do prac nad przygotowaniem kompleksowego instrumentu wsparcia dla MŚP i przekierował na ten cel znaczną pulę dostępnych środków. W ramach wsparcia dotacyjnego, po negocjacjach z Komisją Europejską, w RPO WSL utworzony został nowy typ projektu – Inwestycje w MŚP, którego celem było przede wszystkim wsparcie na utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw" – powiedział wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) w ramach RPO WSL 2014-2020 przeprowadziło konkurs w IV rundach pn. "Inwestycje w MŚP":

 • I runda (28 kwietnia-12 maja):

  • 175 złożonych wniosków na kwotę ponad 99,5 mln złotych dofinansowania,
  • 112 projektów wybranych do dofinansowania na kwotę ponad 67 mln złotych (z czego 93 wnioski dotyczyły mikro i małych przedsiębiorstw, a 19 średnich przedsiębiorstw).
 • II runda (12-26 maja):

  • 278 złożonych wniosków na kwotę dofinansowania 156 mln złotych,
  • 111 projektów wybranych do dofinansowania na kwotę prawie 66 mln zł (93 złożone przez mikro i małe przedsiębiorstwa oraz 18 złożonych przez średnie przedsiębiorstwa).
 • III runda (26 maja-9 czerwca):

  • 348 złożonych wniosków na kwotę dofinansowania 192 mln złotych,
  • 99 projektów wybranych do dofinansowania na kwotę ponad 55 mln zł (83 projekty mikro i małych przedsiębiorstw na kwotę ponad 45 mln złotych i 16 projektów złożonych przez średnie przedsiębiorstwa na kwotę ponad 10 mln złotych).
 • IV runda (9-24 czerwca):

  • 1 484 złożonych wniosków na kwotę dofinansowania ponad 738 mln złotych,
  • 1 121 ocenionych pozytywnie pod względem formalnym; obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków.

Łącznie we wszystkich rundach konkursu złożono 2285 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 1 mld złotych. Jest to największa liczba wniosków, jaka kiedykolwiek została złożona w pojedynczym konkursie organizowanym przez ŚCP.

Wystąpienie i prezentacja dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Ponadto od 30 stycznia do 30 kwietnia br. ŚCP prowadził konkurs "Innowacje w MŚP", który umożliwił uzyskanie dofinansowania tym firmom, które dążyły do wprowadzenia na rynek innowacji produktowych lub procesowych. Z uwagi na pandemię przedłużono czas trwania naboru, by firmy mogły uzyskać niezbędne dokumenty. Ostatecznie przedsiębiorcy złożyli 111 wniosków, spośród których 67 zostało ocenionych pozytywnie. 18 listopada Zarząd Województwa podniósł alokację konkursu, by wszystkie projekty mogły otrzymać dofinansowanie, którego pula zamknęła się w kwocie 117 mln zł.

IV filar – samorządowe działania wspierające

"Województwo Śląskie było jednym z pierwszych, które podjęło się realnych działań na rzecz ratowania regionalnej gospodarki w czasie pandemii. Oprócz działań doraźnych, skierowanych na minimalizowanie negatywnych skutków epidemii i ratowanie miejsc pracy, Zarząd Województwa kontynuuje pracę nad projektami, które zaowocują w najbliższej przyszłości. Są to projekty skierowane na promocję regionu, umożliwiające wyjście naszych przedsiębiorców na międzynarodowe rynki oraz pozyskiwanie nowych inwestorów z kraju i z zagranicy" – powiedział Witold Bańka, Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej i ambasador województwa śląskiego.

Przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach Województwo Śląskie utworzyło Regionalne Centrum Wsparcia MŚP, które umożliwia korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów, pozyskania środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstw, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Z tej formy wsparcia skorzystało 240 przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, którzy odbyli 805 godzin bezpłatnych konsultacji.

W ramach filaru przeznaczono ponad 48 mln zł na realizację 2 projektów, mających na celu internacjonalizację i promocję regionu na międzynarodowych rynkach:

 • Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”,
 • InterSilesia – internacjonalizacja sektora MŚP”.

Prezentacja dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego

V filar – wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie

Wejście kapitałowe jest instrumentem inwestycyjnym wspierającym i generującym rozwój poprzez obejmowanie udziałów w projektach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionalnej gospodarki. Instrument dokapitalizuje przedsięwzięcia i projekty na każdym etapie rozwoju w zamian za objęcie udziałów w spółce projektowej na okres maksymalnie 5 lat. Od dnia ogłoszenia naboru Śląski Fundusz Rozwoju (ŚFR) zarejestrował i ocenił 247 projektów, spośród których:

 • 31 pozostaje na pierwszym etapie (jest w indywidualnym dialogu z ŚFR),
 • 24 zostały pozytywnie zweryfikowane na pierwszym etapie,
 • 11 projektów zostało pozytywnie zaopiniowanych i skierowanych na dalszy etap procesu inwestycyjnego (3 etapowy due dilligence),
 • 5 projektów przeszło procedurę pogłębionego due dilligence (prawnego, technologicznego, finansowego) w toku negocjacji,
 • 3 projekty znajdują się w fazie przedinwestycyjnej (opracowano oraz sygnowano wstępne porozumienie warunków transakcji Term Sheet), a ŚFR zakończył rozmowy z koinwestorami,
 • 4 kolejne projekty są przygotowywane do procedury o odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w procesie inwestycyjnym SFR,
 • w listopadzie 2020 r. pierwszy z projektów procedowanych w ramach instrumentu uzyskał niezbędne zgody korporacyjne i podpisano akt notarialny powołania do życia nowej spółki z udziałem ŚFR.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Materiał filmowy


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś