Przejdź do treści głównej

Ostatnie nabory wniosków w tym roku!


2018-11-29 12:01

28 grudnia 2018 r. otwieramy nabory w ramach działań:

4.4. Wysokosprawna kogeneracja konkurs nr: RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • szkoły wyższe;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • przedsiębiorcy.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich. Przedsięwzięcie może również zostać zrealizowane w ramach klastra energii. Ze wsparcia wyłącza się podmioty funkcjonujące krócej niż 2 lata. Przy czym okres funkcjonowania liczyć należy w pełnych latach obrotowych na dzień zamknięcia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – konkurs nr: RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu podzielono dostępne środki pomiędzy 17 powiatów ziemskich:

 • lubliniecki,
 • tarnogórski,
 • gliwicki,
 • będziński,
 • zawierciański,
 • mikołowski,
 • pszczyński,
 • bieruńsko-lędziński,
 • bielski,
 • cieszyński,
 • żywiecki,
 • częstochowski,
 • kłobucki,
 • myszkowski,
 • raciborski,
 • rybnicki,
 • wodzisławski.

Na każdy z wymienionych wyżej powiatów przeznaczono osobną pulę dofinansowania w wysokości ponad 3,6 mln zł (na zasadach określonych w ppkt. 2.1.1. Regulaminu konkursu). Każdy wnioskodawca może złożyć jeden projekt, przy czym dopuszczalna jest realizacja projektów partnerskich.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

31 grudnia 2018 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego – konkurs nr: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 • Związek Metropolitalny;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;  
 • szkoły wyższe; 
 • organizacje pozarządowe; 
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Beneficjentem projektu może być podmiot funkcjonujący dłużej niż 2 lata. Ograniczenie nie dotyczy podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych, jak również podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Podmioty świadczące usługi zdrowotne, podmioty lecznicze oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dedykowany jest wyłącznie drugiemu typowi operacji tj. "Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami".

 • Regionalny Program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022,
 • Regionalny Program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022.

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs nr: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-293/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,

d) wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (b, c i d) może być realizowane bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej przekroczył wartość wskazaną w UP na rok 2023.

Uwaga! W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości realizacji projektu bez utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (za wyjątkiem przypadku dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności), zgodnie z kryterium dostępu nr 6 wskazanym w podrozdziale 4.2.1 niniejszego Regulaminu.

31 grudnia 2018 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków z działania:

1.3. Profesjonalizacja IOB – konkurs nr: RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Instytucje Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Rozwój usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś