Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-12-31 [07:00:00] do 2019-04-02 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie:
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

W celu sprawniejszej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zmieniono zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. Zmiana dotyczy doprecyzowania warunku zabezpieczenia przez Beneficjenta wkładu własnego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Data publikacji: 2021-02-01

Informujemy, iż w związku z przyjętą uchwałą nr 2703/84/VI/2019 w dniu 28 listopada 2019 r. nastąpiły zmiany w pakiecie aplikacyjnym – zmiana treści regulaminu naboru poprzez uzupełnienie kryteriów merytorycznych dodatkowych o kryterium nr 14 (uspójnienie zapisów zgodnie z SZOOP).
Zmiana regulaminu ma charakter porządkowy, nie ma konsekwencji dla wnioskodawców oraz, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie powoduje nierównego traktowania wnioskodawców.
Data publikacji: 04.12.2019 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z listopada 2019 r. na grudzień 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji: 26.11.2019 r.


Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. 
Data publikacji: 26.07.2019 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01


Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego.

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-12-31 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-04-02 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;  
 6. Szkoły wyższe; 
 7. Organizacje pozarządowe; 
 8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
 9. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu może być podmiot funkcjonujący dłużej niż 2 lata. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych[1], jak również podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów ekologicznych gmin zawarte zostały w rozdziale 2.1.1 Limity i ograniczenia Regulaminu konkursu.

[1] W rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
8 034 722,24
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 855 294,12
Data określenia wartość w PLN 2018-10-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3307 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (w wersja nr 14.0 przyjęta uchwałą nr 2249/289/V/2018 dnia 02 października 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16 października 2018 roku).

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 +48 32 77 40 172; +48 32 77 40 193; +48 32 77 40 194; +48 32 77 40 418; +48 32 77 40 324
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś