Przejdź do treści głównej

Nowe nabory wniosków już w lipcu!


2019-06-28 14:14

30 lipca 2019 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otworzy konkurs w ramach działania:

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – nr konkursu: RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

29 lipca 2019 r. otwieramy nabór z poddziałania:

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 9. Instytucje kultury;
 10. Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.


30 lipca 2019 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania:

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-325/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 869);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 628).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski wyłącznie na jeden typ projektu:

Typ 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami:

 • Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022;
 • Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na lata 2019-2022.

31 lipca 2019 r. rozpoczynamy nabór z poddziałania:

4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
 2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego;
 4. Związek Metropolitalny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.


1 sierpnia 2019 r. zaczynamy nabór dla poddziałania:

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny.
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 4. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych.
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 6. Organizacje pozarządowe.
 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 9. Instytucje kultury.
 10. MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś