Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-07-31 [07:00:00] do 2020-01-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie:
4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

19 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował regulamin konkursu. W wyniku aktualizacji m.in. termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 31 grudnia 2019 roku (do godz. 12:00:00) na 31 stycznia 2020 roku (do godz. 12:00:00), tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r. – został przeniesiony na sierpień 2020 r.
Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - organizatora transportu zbiorowego, do którego przychyliła się Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), przedłużając tym samym czas niezbędny projektodawcom na złożenie wniosków o dofinansowanie.
Data publikacji: 2019-12-23

23 października 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował regulamin konkursu. W wyniku aktualizacji m.in. termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 31 października 2019 roku (do godz. 12:00:00) na 31 grudnia 2019 roku (do godz. 12:00:00), tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 r. – został przeniesiony na lipiec 2020 r.
Data publikacji: 2019-10-25

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 3 – ZIT Subregionu Centralnego. Konkurs dotyczy realizacji pilotażowego programu, łączącego środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (program GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego).

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-07-31 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-01-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
  2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego;
  4. Związek Metropolitalny.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
42,50 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
50 000 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
11 641 172,50
Data określenia wartość w PLN 2019-05-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2951 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1054/42/VI/2019 z dnia 22 maja 2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Ogłoszenie w ramach NFOŚiGW:

Ogłoszenie konkursowe w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego, opublikowane zostało pod adresem http://nfosigw.gov.pl.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 301
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś