Przejdź do treści głównej

Nowe konkursy w listopadzie


2018-10-29 12:23

29 listopada

Kalendarz z zaznaczonym 29 listopada 2018 r., Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otworzy nabór wniosków w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
otworzy nabór wniosków w ramach działania:
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – nr konkursu: RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa;
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni);
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych;
 • Konsorcja przedsiębiorstw.

Na co?

 • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – do wsparcia będą się kwalifikowały projekty oparte o prace eksperymentalno-rozwojowe i ewentualnie: prace przedwdrożeniowe oraz komponent wdrożeniowy. Prace badawczo-rozwojowe muszą się wpisywać w przedsięwzięcie „Silesia pod błękitnym niebem”, czyli ich celem powinna być poprawa jakości powietrza w województwie śląskim i komercjalizacja opracowanych rozwiązań.


30 listopada

Kalendarz z zaznaczonym 30 listopada 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy otworzy nabór wniosków w ramach poddziałań: Kształcenie ustawiczne, a Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otworzy nabór wniosków w ramach poddziałań: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 5.2.2. Gospodarka odpadami
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
otworzy nabór wniosków w ramach poddziałań:
1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego
Wojewódzki Urząd Pracy
otworzy nabór wniosków w ramach poddziałań:
Kształcenie ustawiczne
11.4.1. – ZIT Subregionu Centralnego
11.4.2. – RIT Subregionu Południowego
11.4.2. – RIT Subregionu Zachodniego
11.4.2. – RIT Subregionu Północnego
11.4.3. – konkurs

1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza – nr konkursu: RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki naukowe,
 2. Konsorcja naukowe,
 3. Konsorcja naukowo-przemysłowe,
 4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:
 • uczelnie;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
 • Związek Metropolitalny;
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
 • fundacje.

Wymienieni beneficjenci mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich, jak również projektów hybrydowych.

Na co?

 • Budowa i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 6. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co?

 • Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18 (azbest)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 6. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co?

 • Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.


Kształcenie ustawiczne
11.4.1. – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18
11.4.2. – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18

11.4.2. – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.11.04.01-IP.02-24-062/18
11.4.2. – RIT Subregionu Północnego – nr konkursu: RPSL.11.04.01-IP.02-24-063/18
11.4.3. – konkurs nr: RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w konkursie są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co?

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Przedsięwzięcia z poddziałań kierowanych do subregionów (11.4.1. i 11.4.2.) mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym. Oznacza to, że projekty mogą być uzupełnieniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w ramach programów rewitalizacji oraz muszą wpisywać się w Strategię opracowaną dla właściwego subregionu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś