Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-11-30 [00:00:00] do 2019-01-02 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Południowego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie:
11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Ważne informacje o konkursie nr: RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18 dla Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego.

  1. Gdzie znajduje się Strategia Subregionu Południowego:

Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (na dzień ogłoszenia konkursu obowiązuje wersja strategii z października 2015 r., dostępna na stronie internetowej IP RIT SPd pod adresem: http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/strona-4015-dokumenty_strategiczne.html).

 

  1. Gdzie znajduje się Regulamin udzielania rekomendacji Lidera RIT SPd:

Regulamin udzielania rekomendacji projektom planowanym do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (dotyczy kryterium dodatkowego zgodności ze Strategią RIT nr 4 Czy zapewniono spójność projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią RIT?) jest dostępny na stronie internetowej IP RIT SPd pod adresem: http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/strona-4015-dokumenty_strategiczne.html

 

  1. W przypadku pytań dotyczących Strategii Subregionu Południowego należy kontaktować się z:

Liderem Subregionu Południowego - Miasto Bielsko - Biała

Urząd Miasta w Bielsku-Białej – Sekretariat Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

  1. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33/49-71-483 i +48 33/49-71-724

ritspd@um.bielsko.pl 

http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-11-30 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-01-02 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
CZERWIEC 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji lub zdobywaniem i poprawą kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/ pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.2 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że   projekty w ramach Poddziałania 11.4.2 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz muszą wpisywać się w Strategię RIT – Subregionu Południowego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
2 827 499,39
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
660 955,00
Data określenia wartość w PLN 2018-09-27 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2779 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL Uchwałą nr 353 z dnia 4 października 2018 r., i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16.10.2018 r. stanowiące Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 757 33 11
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś