Przejdź do treści głównej

Harmonogram składania wniosków o płatność składany poza systemem LSI - załącznik do umowy o dofinansowanie w ramach EFS


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-12-01 12:39

Instytucja Zarządzająca udostępnia wzór
Harmonogramu składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020,
w którym w poszczególnych polach zamieszczono informacje wskazujące na sposób ich wypełnienia oraz przykładowo wypełnione harmonogramy.

Przedkładając do Instytucji Zarządzającej załącznik do umowy w postaci harmonogramu, należy mieć na uwadze poniższe informacje.

W metryczce zamieszczonej na początku harmonogramu, w pkt. 9 Okres, w którym składany jest harmonogram należy wpisać „nie dotyczy”.

W tabeli finansowej należy przedstawić cały okres realizacji projektu zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w podziale na lata, kwartały, okresy rozliczeniowe od – do. W kolumnie miesiąc należy wpisać nazwę miesiąca oraz rok, w którym kończy się dany okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy może się składać z 1-3 miesięcy (może zawierać niepełne miesiące) z zastrzeżeniem, że datą graniczną ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia.

W części A tabeli finansowej Beneficjent przedstawia wartość dofinansowania przyznanego na realizację projektu w podziale na transze, o które będzie wnioskował we wnioskach o płatność.

W części B Beneficjent przedstawia całkowitą wartość projektu (łącznie z wkładem własnym) zgodną z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe, za jakie będzie składał wnioski o płatność. Konieczne jest zachowanie montażu finansowego na całości projektu, a nie w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

W przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie należy wypełniać części C.

Instytucja Zarządzająca rekomenduje, aby pierwszy wniosek o płatność, który składany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie, obejmował swoim okresem tylko dwa pierwsze dni okresu realizacji projektu wskazanego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie i nie rozliczał żadnych wydatków. Beneficjent tym wnioskiem o płatność jedynie wnioskuje o pierwszą transzę dofinansowania.

Kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wskazanym jako "do" przy poprzednim okresie rozliczeniowym.

Beneficjent przedkładający Harmonogram składania wniosków o płatność w celu podpisania umowy o dofinansowanie nie wypełnia tabeli Oszczędności i nieprawidłowości. Tabela ta jest uzupełniana w trakcie realizacji projektu podczas aktualizacji w/w harmonogramu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś