Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminu – zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs


2019-11-07 12:21

Zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Zmiana

Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 15 stycznia 2020 roku na 30 stycznia 2020 roku (do godz. 12:00:00), tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 r. – został przeniesiony na czerwiec 2020 r.

Pozostałe zmiany regulaminu zostały ujęte w rejestrze zmian zamieszczonym w załączniku poniżej.

Powód

Zmiany są związane z wejściem w życie z dniem 9 września 2019 r. nowych "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz przyjęciem stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i w klubie seniora.

Aktualny regulamin konkursu wraz z wykazem zmian jest dostępny w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś