Przejdź do treści głównej

10 nowych naborów już w maju!


2019-04-25 13:24

Od 30 kwietnia 2019 r. będziemy przyjmować wnioski w naborze pozakonkursowym z poddziałania:

1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji – nr naboru pozakonkursowego: RPSL.01.04.02-IZ.01-24-321/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Rozwój infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym.

24 maja 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19

11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs nr: RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19 o dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Podejmowane w ramach poddziałania 11.4.1 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach poddziałania 11.4.1 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych Programów Rewitalizacji oraz muszą wpisywać się w Strategię ZIT – Subregionu Centralnego.


30 maja 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs nr: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone
w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
  z późn. zm.);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

 1. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie:

  a) poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
  a1.       organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
  a3.       działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.


11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych i  umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych;
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

31 maja 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. Jednostki sektora finansów publicznych,
 3. Związek Metropolitalny,
 4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 5. Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.


5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 6. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 6. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

6.2 Transport kolejowy – nr konkursu: RPSL.06.02.00-IZ.01-24-320/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 2. PKP PLK S.A.
 3. Związek Metropolitalny.
 4. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, świadczące usługi w zakresie publicznego transportu kolejowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy i przebudowy liniowej infrastruktury kolejowej.

12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 4. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś