Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-04-30 [12:00:00] do 2019-10-09 [13:52:03]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji
Poddziałanie:
1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu


Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2971/88/VI/2019 z dnia 19.12.2019 r. zmienił treść Regulaminu naboru.
Dodano przypis do rozdziału 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru o następującej treści: Na etapie realizacji projektu wskazana szacowana wartość może ulec zmianie na warunkach określonych w umowie lub w decyzji o dofinansowaniu projektu.
Ponadto  w rozdziale 2.6 Informacje finansowe dotyczące naboru zmodyfikowano następujący zapis: Wartość dofinansowania projektu w trakcie postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania nie może przekroczyć wartości, wskazanych w załączniku nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020 w odniesieniu do Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka. Na etapie realizacji projektu wskazana szacowana wartość może ulec zmianie na warunkach określonych w umowie lub w decyzji o dofinansowaniu projektu. Pierwotny Regulamin naboru został zastąpiony zaktualizowanym.
Data publikacji: 2020-01-20

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-321/19, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie systemu innowacji, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-04-30 (od godziny 12:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-10-09 (do godziny 13:52:03)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
do 6 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
45 500 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
10 593 713,62
Data określenia wartość w PLN 2019-03-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2950 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 606/30/VI/2019 z dnia 27 marca  2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 305/307
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny  w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś