Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 7 informacje ze wszystkich 6880 dla tagu: rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

termin obowiązywania od 2020-04-16 do 2020-11-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: rozporządzenie, covid-19

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

termin obowiązywania od 2020-05-01 do 2020-11-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: rozporządzenie, covid-19

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki  w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

termin obowiązywania od 2020-11-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: rozporządzenie, covid-19

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki  w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

termin obowiązywania od 2020-11-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: rozporządzenie, covid-19

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

termin obowiązywania od 2013-12-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: rozporządzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

W dniu 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013 nr 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30.07.2018 r., nr L 193).

Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian z punktu widzenia wdrażania programów w perspektywie finansowej 2014-2020. Poniżej przedstawiono najważniejsze w obszarze projektów generujących dochód:

  • Wyłączenie stosowania art. 61 przez każdą formę pomocy publicznej

Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013 wskazuje na brak konieczności stosowania metody luki w finansowaniu lub metody stawek zryczałtowanych w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną.

Oznacza to, że w przypadku projektów w całości objętych pomocą publiczną, poziom dofinansowania należy obliczyć w oparciu o zasady dotyczące danej formy pomocy publicznej.

  • Oszczędności kosztów operacyjnych osiągnięte w związku z realizacją projektu dotyczącego efektywności energetycznej nie stanowią dochodu w projekcie

Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 wskazuje, że w przypadku projektów z zakresu efektywności energetycznej (np. termomodernizacji budynków, wymiany instalacji elektrycznej lub ciepłowniczej), wygenerowane w wyniku projektu oszczędności kosztów operacyjnych nie będą stanowiły dochodu, niezależnie od tego, czy nastąpi równoważne zmniejszenie dotacji na działalność operacyjną. Do tego typu projektów nie ma zatem zastosowania metoda luki w finansowaniu.

  • Możliwość stosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodów ustanowionej przez państwo członkowskie

Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013 wskazuje na możliwość określenia przez państwo członkowskie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla sektora lub podsektora innego niż wskazane w Załączniku nr V do rozporządzenia nr 1303/2013 (drogi, koleje, transport miejski, gospodarka wodna, odpady stałe) oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1516 (badania, rozwój i innowacje).

termin obowiązywania od 2018-08-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: rozporządzenie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś