Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-08-29 [07:30:00] do 2016-09-28 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
19 457 484,47

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Typy projektów, które muszą być realizowane łącznie:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[1]
 3. Wsparcie pomostowe[2]

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.1 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej[3] do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 7:30) do dnia 28 września 2016 r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs podpisany przy pomocy:

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

  lub

 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19.07.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości złożonych wniosków z uwagi na fakt, iż w przypadku złożenia więcej niż 100 wniosków czas trwania oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków.

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

19 457 484,47 PLN[4], tj. 4 396 078,82 Euro

 

 

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich: [EFS] (85%)

16 538 861,81 PLN[5], t.j. 3 736 667,00 Euro,

 

Poziom współfinansowania krajowego (jeżeli dotyczy)* (15%)

2 918 622,66 PLN[6], tj. 659 411,82 Euro

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

 

Minimalna wartość projektu
w konkursie wynosi 500 000 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa (na podstawie zapisów załącznika nr 2d do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego), zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

 

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków[7] na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego: Wkład własny = 5% x [(wydatki kwalifikowane ogółem) – (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)].

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

W ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% tj. 972 874,22 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 194 574,84 PL.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” – FAQ .

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL. 07.03.01-IP.02-24-016/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1.

[2] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1

[3] Grupa docelowa została określona zgodnie z zapisami kryterium dostępu wskazanym w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i Poddziałań

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016, gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN

 

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016, gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN

 

[6] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016, gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN

 

[7] To znaczy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-07-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś