Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-08-29 [00:00:00] do 2017-06-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
80,00 %
Budżet naboru [PLN]
221 305 000,00

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Informujemy, iż termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2018 r. na marzec 2018 r.  Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji : 28.02.2018 r.

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Informujemy, iż określony w regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca stycznia 2018 r. na miesiąc luty 2018 r.  Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji : 31.01.2018 r.

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Informujemy, iż określony w regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca grudnia 2017 r. na miesiąc styczeń 2018 r.  Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji : 22.12.2017 r.

Informujemy, że dla konkursu RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16  zmianie uległa treść regulaminu konkursu.
W regulaminie konkursu w rozdziale 5.1. Rozstrzygnięcie konkursu, dodano punkt 1a w brzmieniu: „W przypadku, gdy łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków nie przekroczyła alokacji przeznaczonej na konkurs, rozstrzygnięcie konkursu może następować etapami, w drodze zatwierdzania kilku kolejnych list ocenionych projektów. Rozstrzygnięcia poszczególnych etapów następować będą do daty szacowanego rozstrzygnięcia konkursu wskazanej w punkcie 1."

Zastosowanie powyższego rozwiązania ma na celu przyspieszyć kontraktację, co będzie mieć pozytywny wpływ na proces wdrażania RPO WSL.
Data publikacji: 06.12.2017

Informujemy,że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Data publikacji: 26.04.2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Data publikacji: 26.04.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na wnioski przedstawiane przez potencjalnych Wnioskodawców dotyczące wydłużenia terminu naboru nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24 -78/16 i z uwagi na podnoszoną przez Wnioskodawców m.in. złożoność dokumentacji aplikacyjnej oraz skomplikowanie prawnych aspektów projektowanych konsorcjów, Zarząd Województwa Śląskiego, uznając zasadność racji Wnioskodawców, podjął 15 listopada 2016 r. uchwałę o przedłużeniu terminu naboru do 30 czerwca 2017 r.

W konsekwencji uchwałą nr 2319/153/V/2016 z 15 listopada 2016 roku zmieniona została uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1532/128/V/2016 z 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 poprzez wprowadzenie zmian w regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu o naborze, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Aktualny Regulamin konkursu znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Data publikacji: 22.10.2016 r.


Wszelkie materiały prezentowane na spotkaniu informacyjnym są do pobrania pod linkiem: Kliknij tutaj

Data publikacji: 21.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS NR RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka

Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Instytucja Organizująca Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul.
Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Typy projektów:

  1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych
    z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki naukowe
  2. Konsorcja naukowe
  3. Konsorcja naukowo - przemysłowe
  4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:

- Uczelnie;

- Jednostki naukowe;

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

- Fundacje


Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29.08.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 30.06.2017 r. (do godz. 12:00:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

221 305 000 PLN[1] [ 50 000 000 EUR]

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

221 305 000 PLN[2] [ 50 000 000 EUR]

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

Nie dotyczy

Wartość projektu:

Nie dotyczy

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu)

80 % w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej:
- dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%
- dla części niegospodarczej: 100%.

Kwota dofinansowania projektu:

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:

(minimalny poziom wkładu własnego)

20 %

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 11 065 250 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,4261 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-28


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś