Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-07-30 [00:00:00] do 2016-11-30 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie:
5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
6 814 286,12

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy o zmianie wzorów umów / decyzji / porozumienia  o dofinansowanie projektu od 15 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 2518/291/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2021 r.).
Data publikacji: 2021-12-22

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.Data publikacji: 2019-04-01Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-31

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1928/141/V/2016 z 27 września 2016 r. zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów po aktualizacji określony został na 30 listopada 2016 r., zaś termin szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2017 r.
Data publikacji: 28.09.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej ZIT

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Typy projektów:

 1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków.
 2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych
 3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.
 4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Organizacje pozarządowe
 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 6. Parki krajobrazowe.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.07.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29.09.2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 877/113/V/2016 z dnia 17.05.2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

6 814 286,12 PLN[1] tj. 1 550 816,14   EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

6 814 286,12 PLN[2] tj. 1 550 816,14 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

Nie dotyczy

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

15%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

10% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 681 428,612 PLN

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-05-2016, gdzie 1 EUR = 4,3940 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30-05-2016, gdzie 1 EUR = 4,3940 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś