Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-07-29 [07:30:00] do 2016-08-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
27 251 050,39

INFORMACJA
Informujemy, że w ramach naboru Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
UWAGA!!!
IOK odrzuci wnioski z dofinansowaniem na poziomie 100% pomimo tego, że w sekcji „C.2 Zakres finansowy” system będzie sugerował dofinansowanie na takim poziomie. Sytuacja ta jest uwarunkowana względami technicznymi oraz specyfiką montażu finansowego w ramach ogłaszanego naboru. Jednocześnie informujemy, że system akceptuje złożenie wniosku z poziomem dofinansowania mniejszym niż 100%.
Aby ułatwić Państwu wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym, tak by był on zgodny z wyżej opisanymi zasadami, prosimy o skorzystaniu z Instrukcji dotyczącej określania poziomu wkładu własnego we wniosku w LSI.

Data publikacji: 17.08.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy

z siedzibą w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia- konkurs

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin).

Typy projektów (łącznie):

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[1]
 3. Wsparcie pomostowe[2]

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 29 lipca 2016 r. (od godziny 7:30) do dnia 29 sierpnia 2016 r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1793/67/V/2015 z dnia 22.09.2015 r., zaktualizowany Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 877/13/V/2016 z dnia 17.05.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego.

 

27 251 050,39 PLN[3], tj. 6 201 877,65 Euro

 

8 350 811,88 PLN, tj. 1 900 503,39 Euro

 1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego.

 

5 174 429,45 PLN, tj. 1 177 612,53 Euro

 1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego

 

6 122 220,98 PLN, tj. 1 393 313,83 Euro

 1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego

 

 1. w tym 5% na rezerwę finansową z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców

 

 1. w tym 1% na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień

 

5 968 525,06 PLN, tj. 1 358 335,24 Euro

 

                 

1 362 552,52 PLN

 

 

272 510,50 PLN

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

23 163 392,82 PLN[4], t.j. 5 271 596,00 Euro,

 

Kwota współfinansowania krajowego (jeżeli dotyczy)*

4 087 657,57 PLN[5], tj. 930 281,65 Euro

 

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

 

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 2 000 000 PLN (nie dotyczy instrumentu terytorialnego OSI).

 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

 

 

 

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego:

Wkład własny = 5% x [(wydatki kwalifikowane ogółem) – (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)].

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

10%

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – tj. 1 362 552,52 PLN

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 272 510,50 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11, +48 32 757 33 57
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL. 07.03.03-IP.02-24-015/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1.

[2] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2016, gdzie 1 EUR = 4,3940 PLN

 

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2016, gdzie 1 EUR = 4,3940 PLN

 

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2016, gdzie 1 EUR = 4,3940 PLN

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś