Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-06-30 [08:00:00] do 2016-08-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.3. Profesjonalizacja IOB

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
4 388 000,00

UWAGA!

Wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych do 29 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00

Data publikacji: 27.07.2016 r.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą w Chorzowie,
ul.Katowicka 47
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OGŁASZA KONKURS
nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16
na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR
w ramach RPO WSL 2014-2020
Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka,
Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB RPO WSL 2014-2020,
obejmujący 3 Typ projektu:
 1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 1. Samorząd Województwa w partnerstwie z:
 • Instytucjami Otoczenia Biznesu
 • Instytucjami Naukowo-Badawczymi
 • Porozumieniem podmiotów

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009).

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 dnia 29.08.2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach ogłaszanego konkursu wynosi: 1 000 000,00 EUR (4 388 000,00 PLN[1])
Wskazana wartość dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 mln EUR.
 2. W ramach ogłaszanego konkursu pomoc będzie udzielana w oparciu o Rozporządzenie ogólne.
 3. Wnioskodawca nie ma możliwości podwyższenia wartości dofinansowania wskazanej w złożonym wniosku o dofinansowanie na żadnym z etapów oceny oraz realizacji projektu.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki
  w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs - Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem www.scp-slask.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41- 500 Chorzów, jak również na stronie internetowej http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punkt.informacyjny@scp-slask.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.04.2016 r., gdzie 1 EUR – 4,3880 PLN. Z uwagi
na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione
od dostępności środków.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-05-30


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś