Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-06-18 [07:00:00] do 2015-07-02 [15:30:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
64 292 800,00

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 17.06.2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL ogłasza w dniu 17.06.2015 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.2 Poprawa zdolności
do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Wniosek o dofinansowanie składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
w terminie od 18.06.2015 r. do 02.07.2015 r.:

a.    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych LSI 2014 -

    https://lsi.slaskie.pl/
oraz

b.     w formie papierowej: Wnioskodawca składa pismo przewodnie wraz z wydrukowanym wnioskiem o dofinansowanie w wersji papierowej, które jest podpisane przez osobę uprawnioną, oraz z załączonym plikiem PDF wygenerowanym po przesłaniu w LSI 2014,   zapisanym na elektronicznym nośniku danych (płycie CD-ROM lub DVD). W piśmie przewodnim powinno się znaleźć oświadczenie Wnioskodawcy, że wniosek w postaci papierowej jest tożsamy z załączoną wersją elektroniczną.

Wnioski w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w siedzibie Instytucji organizującej nabór, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00.

Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Zespołu ds. Promocji i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Projektów Pozakonkursowych  II piętro, pokój nr 218, 219, 220 nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16  fax: 032 757 33 16, w godz. 7.30-15.30.

Pełna treść regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej WUP Katowice

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-06-17


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś