Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-02-01 [00:00:00] do 2016-04-04 [15:30:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie:
12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
14 033 741,52

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ XII DZIAŁANIA 12.2 PODDZIAŁANIA 12.2.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Katowicach

 1. Ligonia 46 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna

Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Przebudowa[1], budowa[2], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie:    
14 033 741,52 PLN[3], tj. 3 291 910,00 EUR

Kwota środków europejskich
przeznaczona na dofinansowanie
projektów w konkursie:
                                     14 033 741,52 PLN[4], tj. 3 291 910,00 EUR

Kwota wsparcia wkładu własnego
z budżetu państwa                                               
Nie dotyczy

 

 5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się

na procedurę odwoławczą – 701 687,08 PLN

 

Wartość projektu:                                                  50 000 000 EUR

Poziom dofinansowania projektu:                         Max 85 %

Kwota dofinansowania projektu:                          Nie dotyczy

Poziom wkładu własnego:                                     Min 15%

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15

[1] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z późn. zm.).

[2] Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.11.2015 r., gdzie 1 EUR = 4,2631 PLN

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.11.2015 r., gdzie 1 EUR = 4,2631 PLN


UWAGA!


Względem niniejszego konkursu obowiązuje uchwała nr 151/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku zmieniająca numer naboru, załączona poniżej. Wprowadzone sprostowanie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów składających się na pakiet aplikacyjny w ramach działania 12.2.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-12-30


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś