Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-02-01 [00:00:00] do 2016-04-04 [15:30:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie:
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
66 397 782,50

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie części 6.3. Regulaminu konkursów dedykowanych dla poddziałania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16.

Określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – sierpień 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień 2016 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Data publikacji: 26.08.2016 r.


Informujemy, że zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie w konkursie RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16. Wyznaczony na wrzesień 2016 r. termin rozstrzygnięcia konkursu, ze względu na konieczność zaakceptowania listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów przez właściwe instytucje, zostaje wyznaczony na 14 października 2016 r.

Data publikacji: 6.10.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ XII DZIAŁANIA 12.2 PODDZIAŁANIA 12.2.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Katowicach

 1. Ligonia 46 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna

Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Przebudowa[1], budowa[2], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem  https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie:    
66 397 782,50 PLN[3], tj. 15 575 000,00 EUR

Kwota środków europejskich
przeznaczona na dofinansowanie
projektów w konkursie:
                                     66 397 782,50 PLN[4], tj. 15 575 000,00 EUR

Kwota wsparcia wkładu własnego
z budżetu państwa                                               
Nie dotyczy

 

 5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się

na procedurę odwoławczą – 3 319 889,13 PLN

 

Wartość projektu:                                                  50 000 000 EUR

Poziom dofinansowania projektu:                         Max 85 %

Kwota dofinansowania projektu:                          Nie dotyczy

Poziom wkładu własnego:                                     Min 15%

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/15

[1] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z późn. zm.).

[2] Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.11.2015 r., gdzie 1 EUR = 4,2631 PLN

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.11.2015 r., gdzie 1 EUR = 4,2631 PLN


UWAGA!


Względem niniejszego konkursu obowiązuje uchwała nr 151/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku zmieniająca numer naboru, załączona poniżej. Wprowadzone sprostowanie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów składających się na pakiet aplikacyjny w ramach działania 12.2.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-12-30


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś