Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-10-31 [00:00:00] do 2019-11-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

Informacja dla projektodawców o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z kwietnia 2020 r. na maj 2020 r. 
W ramach naboru złożono więcej niż 50 wniosków o dofinansowanie (tj. 91 wniosków), zatem zgodnie z regulaminem konkursu czas trwania oceny został wydłużony o 21 dni.

Informacja dla projektodawców o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Zmiany w harmonogramie wynikają z przedłużającego się w ramach prac Komisji Oceny Projektów procesu wypełniania i weryfikacji kart oceny formalno - merytorycznej oraz wprowadzenia w Polsce wielu ograniczeń i zakazów w związku z panującą pandemią COVID-19 (min. zamknięcie szkół skutkujące brakiem możliwości opieki nad nieletnimi dziećmi przez Pracowników, ale również ponadnormatywną liczbą zwolnień lekarskich).

Aktualizacja polega na wydłużeniu konkursu do dnia 31.07.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-10-31 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-11-29 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
KWIECIEŃ 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, obejmuje następujące typy operacji łącznie:

  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności realizowane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu);
  3. Wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
45 535 590,02
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
10 394 117,65
Data określenia wartość w PLN 2019-08-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3809 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL, i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1901/63/VI/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotowego konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 757 33 11
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-04


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś