Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-09-09 [00:00:00] do 2019-12-31 [12:00:00]
Oś priorytetowa
2. Cyfrowe Śląskie
Działanie
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Informacja dla projektodawców o zmianach w naborze

19 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował regulamin naboru. Aktualizacja wynika ze zmian „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie części wskaźnikowej.

Data publikacji: 2019-12-31

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-352/19, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-09-09 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-12-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny.
 3. Jednostki sektora finansów publicznych.
 4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe.
 6. Organizacje turystyczne.
 7. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 8. Państwowe i samorządowe instytucje kultury.
 9. Uczelnie / szkoły wyższe.
 10. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.
 11. Instytuty badawcze.
 12. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 13. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

W przypadku projektów pozakonkursowych, Wnioskodawcą może być jedynie podmiot określony w załączniku nr 4 do SZOOP jako „Podmiot, który będzie wnioskodawcą”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
82 512 604,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
18 834 623,93
Data określenia wartość w PLN 2019-08-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3809 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1901/63/VI/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze, tj. nie mają zastosowania przepisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302-303
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-09-09
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś