Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-11-16 [08:00:00] do 2016-01-18 [15:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.2. Innowacje w MŚP

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
50,00 %
Budżet naboru [PLN]
203 308 800,00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:

  1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

 

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO[1] (203 308 800,00 PLN)
w tym 100% EFRR                            

Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis:

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 18.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) wypełnianym w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach RPO WSL, dostępnym pod adresem http://lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

Zgłoszony przez LSI Wniosek należy następnie przesyłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. a) Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl

lub

  1. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl[2]

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie od godz. 8:00 16.11.2015r. do godz. 15:00 dnia 18.01.2016r.

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO, w przypadku platformy SEKAP, które Wnioskodawca znajdzie w dokumentach odebranych) lub Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP, w przypadku platformy ePuap, które Wnioskodawca znajdzie w katalogu „Odebrane”). .

Wniosek należy podpisać za pomocą:

  1. a) bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub,
  2. b) certyfikatu CC SEKAP, lub
  3. c) profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz dokumentami potwierdzającymi statut przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41- 500 Chorzów, jak również na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.09.2015, gdzie 1 EUR = 4.2356 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaleca korzystanie z Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP (www.sekap.pl) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania wskazanych platform elektronicznych.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-10-15


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś