Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-08-01 [08:00:00] do 2019-12-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji
Poddziałanie:
1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

Termin naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-016/19 zostaje wydłużony do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 12.00:00 zgodnie z zapisami pkt 2.1 Regulaminu Naboru.  
Zapisy dokumentacji aplikacyjnej nie ulegają zmianie.

Zmiana zapisów dokumentów dla naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-16/19
Informujemy, że zmianie uległy zapisy Regulaminu naboru, Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Wzór Decyzji w sprawie dofinansowania. Aktualne dokumenty zostały umieszczone pod Ogłoszeniem o naborze.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-16/19, ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1  Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-08-01 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-12-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
KWIECIEŃ 2020, II KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

z wykorzystaniem SEKAP lub ePUAP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego projektu są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
5 739 525,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 350 000,00
Data określenia wartość w PLN 2019-06-27 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2515 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik 3 do SZOOP.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Brak

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
327439177, 327439171
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś