Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-06-26 [08:00:00] do 2019-07-31 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu
Poddziałanie:
3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO WSL 2014-2020 typ projektu Realizacja strategii internacjonalizacji.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-06-26 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-07-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
marzec 2020 / I kwartał

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
50,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
17 177 600,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
4 000 000,00
Data określenia wartość w PLN 2019-04-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2944 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
327439177, 327439171
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-05-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś