Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-08-09 [12:00:00] do 2019-09-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
2. Cyfrowe Śląskie
Działanie
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2103/69/VI/2019 z dnia 18.09.2019 r. w ślad za zmianą „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 zaktualizował regulamin naboru RPSL.02.01.00-IZ.01-24-323/19.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 726/114/VI/2020 z dnia 25 marca 2020 r. – nastąpiła zmiana w pakiecie aplikacyjnym wynikająca ze zmiany wzoru decyzji o dofinansowanie projektu. Pierwotny załącznik został zastąpiony zaktualizowanym.

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-323/19, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wezwanie dotyczy projektu pn. „InfoSmog-MED”.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-08-09 (od godziny 12:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-09-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego projektu jest podmiot wskazany jako wnioskodawca w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020, tj. Województwo Śląskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie systemów/aplikacji/platform informujących o stanie jakości powietrza

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
4 675 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 089 438,86
Data określenia wartość w PLN 2019-07-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2912 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1536/55/VI/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze, tj. nie mają zastosowania przepisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 303
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-08-09
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-06


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś