Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-02-25 [07:00:00] do 2019-03-11 [15:00:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2014-2020 dla powiatowych urzędów pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 25.02.2019 r. nabór  wniosków
o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-02-25 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-03-11 (do godziny 15:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie od 25.02.2019 r. do 11.03.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych  II piętro, pokój nr 217,218, 219, 220 nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16  fax: 032 757 33 16, w godz. 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wnioski w LSI 2014 należy składać na nabór o nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-071/19:

  1. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014 oraz
  2. wniosek należy przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w formie elektronicznej (w formacie PDF utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem:
  • Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: sekap.pl lub 
  • Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:epuap.gov.pl

Wniosek należy podpisać za pomocą:

  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
  • certyfikatu CC SEKAP, lub
  • profilu zaufanego ePUAP.

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty składane wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na realizację projektów zawierających instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
145 374 684,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
0,00
Data określenia wartość w PLN 0000-00-00 00:00:00 gdzie 1 EUR = 0,0000 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków Powiatowych Urzędów Pracy będzie prowadzony w oparciu o kryteria ogólne oraz kryteria dostępu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WSL dnia 4 października 2018 r., które zostały określone w załączniku nr 3 SZOOP  RPO WSL 2014-2020.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

NIE DOTYCZY

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 757 33 14
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-02-22
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś