Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-11-29 [12:00:00] do 2018-04-04 [10:55:28]
Oś priorytetowa
2. Cyfrowe Śląskie
Działanie
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
151 392 552,76

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu naboru


Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2972/88/VI/2019 z dnia 19.12.2019 r. zmienił treść Regulaminu naboru.
Dodano przypis do rozdziału 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla naboru (jeśli dotyczy) o następującej treści: Na etapie realizacji projektu wskazana szacowana wartość może ulec zmianie na warunkach określonych w umowie lub w decyzji o dofinansowaniu projektu.
Ponadto  w rozdziale 2.6.1 Informacje finansowe dotyczące naboru dodano zapis: Kwota ta stanowi nieprzekraczalną wartość dofinansowania projektów na etapie postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, natomiast w trakcie realizacji zawartych już umów o dofinansowanie (ewentualnie decyzji o dofinansowaniu projektu) zmiana wartości dofinansowania projektu następuje na zasadach określonych w umowie bądź decyzji o dofinansowaniu. Pierwotny Regulamin naboru został zastąpiony zaktualizowanym.
Data publikacji: 2020-01-20


Informujemy, iż w związku z trwającą oceną projektów pozakonkursowych złożonych w ramach naboru RPSL.02.01.00-IZ.01-24-228/17, planowane rozstrzygnięcie naboru to IV kwartał 2018 r.
Data aktualizacji: 2018-06-28

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 870/253/V/2018 z dnia 17.04.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy). Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-05-14

W związku z włączeniem w zakres projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych” dwóch przedsięwzięć realizowanych przez szpitale kliniczne: tj.: „Włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed” oraz „Włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed”, oraz adekwatnymi zmianami w obrębie zał. nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020, wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowego nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-228/17:
- dopisanie w pkt. „Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie” – jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
- aktualizacja załącznika: zestawienie projektów dla Działania 2.1 realizowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-30

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-228/17 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - 3 typ projektu – tryb pozakonkursowy, RPO WSL 2014-2020.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Alokacja EFRR przyznana na nabór wynosi 151 392 552,76 zł.

Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w Regulaminie naboru.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś