Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-18 [00:00:00] do 2017-11-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
88,00 %
Budżet naboru [PLN]
22 328 553,44

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy, że określony w Regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z kwietnia 2018 r. na czerwiec 2018 r. 
Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego).
Data publikacji: 30.04.2018 r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące naboru, odbędzie się 5 października 2017 r. w Katowicach. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo w zakładce "Weź udział w szkoleniach i konferencjach".

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W

RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (5 typ projektu: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz 6 typ projektu: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia)

Informacje o naborze

Termin

Termin, od którego można składać wnioski 18.09.2017 r. (od godz. 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski 30.11.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej
w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (5 typ projektu: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz 6 typ projektu: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia)

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

  • 5 typ projektu: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych
  • 6 typ projektu: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

22 328 553,44[1] PLN

5 254 642,75 EUR

Poziom dofinansowania:

88,00%

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

21 567 352,75[2] PLN

5 075 507,20 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

761 200,69[3] PLN

179 135,55 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

3,00%

 

 

 

 

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

12,00%

 

Finansowanie ogółem[4]:

25 373 356,17 [5] PLN

5 971 184,94 EUR

 

Minimalna wartość projektu:                

   100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

   

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

 

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu
(jeśli dotyczy)

 

1 116 427,67 PLN

 

 

do 10% finansowania unijnego w ramach projektu

 

 

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej, IOK dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Jednocześnie wskazuje, że w takim przypadku zostanie zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie dofinansowaniem wszystkich podmiotów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr 08.03.02-IZ.01-24-195/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN

[4] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,2493 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-08-18
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś