Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-08-31 [00:00:00] do 2018-01-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie:
10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
84 648 605,53

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Wychodząc naprzeciw Wnioskodawcom zgłaszającym problemy dotyczące pozyskania projektów finansowanych z EFS dokonano zmiany zapisów regulaminu dotyczących kryteriów wyboru projektów. Jednocześnie w celu sprawnej realizacji RPO WSL 2014-2020 w końcowym okresie wdrażania dokonano także zmiany zapisów regulaminu poprzez wskazanie maksymalnego poziomu całkowitego dofinansowania środkami EFRR.
Data publikacji: 2021-03-30

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu. Aktualizacja wynika ze zmiany określonej w regulaminie naboru kwoty alokacji EFRR przeznaczonej na konkurs. Zmiana wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurszmiany. Zaktualizaowany regulamin znajduje się w załączniku poniżej ogłoszenia.
Data publikacji: 2018-10-17

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – został przesunięty z września 2018 na październik 2018 r. Wydłużenie terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji: 2018-09-26

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z sierpnia 2018 r. na wrzesień 2018 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji: 2018-08-14


Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-30

Informujemy, że wydłużono termin naboru dla konkursu z dnia 11.01.2018 r. na dzień 31.01.2018 r.do godz. 12.00:00. W związku z powyższym zmianie uległy w tym zakresie zapisy w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie konkursu.
Data publikacji: 09.01.2018 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 17.10.2017 r. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków z 26 października 2017 r. (do godz. 12:00:00) na 11 stycznia 2018 r. (do godz. 12:00:00). Zmiana terminu nastąpiła m.in. na prośbę Instytucji Pośredniczącej ZIT Subregionu Centralnego, motywowanej sygnałami o trudnościach w przygotowaniu projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnieniu potencjalnym wnioskodawcom lepszego rozeznania w dostępie do dofinansowania, po rozstrzygnięciu konkursu nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, zaplanowanym na grudzień 2017 r. Aktualny Regulamin naboru stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Data publikacji: 18.10.2017

                         

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.08.2017 r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 31.01.2018 r. (do godziny 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu –  październik 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

 

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2.  Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

84 648 605,53 PLN[1]

19 787 420,35 EUR

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

75 738 226,00PLN[2]

17 704 534,00EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)

 

Nie dotyczy

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie  (jeśli dotyczy)

8 910 379,53 PLN[3]

2 082 886,35 EUR

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu - jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu - jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[4].

 

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie:

5 % EFRR

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie:

Nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.4 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27-09-2018, gdzie 1 EUR  = 4,2779 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27-09-2018, gdzie 1 EUR  = 4,2779PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27-09-2018, gdzie 1 EUR  = 4,2779PLN

[4] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy → Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-30


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś