Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-06-30 [00:00:00] do 2018-06-21 [12:55:47]
Instrument terytorialny
Obszar Strategicznej Interwencji
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie:
5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
20 032 617,99

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2968/88/VI/2019 z dnia 19.12.2019 r. zmienił treść Regulaminu naboru. W rozdziale 2.3.1 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu dodano zapis:  Kwota ta stanowi nieprzekraczalną wartość dofinansowania projektu na etapie postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania. Na etapie realizacji projektu wskazana szacowana wartość może ulec zmianie na warunkach określonych w umowie lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Pierwotny Regulamin naboru został zastąpiony zaktualizowanym.
Data publikacji: 20.01.2020 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1748/275/V/2018 z dnia 31.07.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w Sekcji 2.1 Założenia ogólne dodano zapis:  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor/Zastępca Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podejmuje decyzję o wydłużeniu trwania oceny na podstawie notatki służbowej. Wprowadzono zapis analogiczny do  zapisów w regulaminach obowiązujących dla procedury konkursowej.

Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji : 06.08.2018 r.

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1113/259/V/2018 z dnia 22.05.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych poprzez wprowadzenie w regulaminach zapisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 25.05.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-30

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, PODDZIAŁANIE 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI, RPO WSL 2014-2020.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Alokacja EFRR przyznana na nabór wynosi 20 032 617,99 zł.
Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w Regulaminie naboru.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś