Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-06-30 [00:00:00]
Instrument terytorialny
Obszar Strategicznej Interwencji
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie:
5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
20 032 617,99

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-30

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, PODDZIAŁANIE 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI, RPO WSL 2014-2020.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Alokacja EFRR przyznana na nabór wynosi 20 032 617,99 zł.
Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w Regulaminie naboru.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś