Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-04-30 [00:00:00] do 2017-05-31 [12:00:00]
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
2 157 400,00

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-30

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Informujemy, iż określony w Regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca grudnia 2017 r. na miesiąc styczeń 2018 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji : 20.12.2017 r.

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy, iż określony w Regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca listopad 2017 r. na miesiąc grudzień  2017 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji : 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

 

Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze:

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

  • wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Organizacje pozarządowe;

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.04.2017 r. (od godz. 0:00) do dnia 31.05.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2018 r.

Finanse:

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

2 157 400 PLN[1] tj. 500 000 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR]

2 157 400 PLN[2] tj. 500 000 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

Nie dotyczy

 

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 85%

 

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

Minimum 15%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 107 870 PLN

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerami telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27-02-2017, gdzie 1 EUR = 4,3148 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27-02-2017, gdzie 1 EUR = 4,3148 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-16


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś