Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-03-31 [00:00:00] do 2017-06-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie:
5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
197 206 606,29

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu – został zmieniony z lutego 2018 na marzec 2018 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Data publikacji, 28-02-2018 r.

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018 r. – uległ zmianie na luty 2018 r.
Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
Data publikacji: 22-01-2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji:30-01-2018 r.

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Data publikacji: 26-04-2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17

                                                 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

Typ projektów:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do następujących kategorii:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury.

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.


Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31.03. 2017 r. (od godz. 00:00.) do dnia 30.06.2017 r. (do godz. 12.00:00.) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2662/61/V/2016 z dnia 28.12.2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

197 206 606,29 zł

45 533 735,00 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (EFRR):

 

185 769 583,00 [1]
  
42 893 000 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

 

    11 437 023,29 zł

       2 640 735  EUR

 

 

Wartość projektu:

Maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych.

 

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą;
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art.61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, pomocy de minimis, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

 

Poziom wkładu własnego:

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5% lub

15% w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa,

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, pomocy de minimis, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

Nie dotyczy.

 

10% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, tj. 19 720 660,63 zł zabezpiecza się na procedurę odwoławczą.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 303

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17 wraz z załącznikami.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem (wraz z załącznikami) i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30/01/2017, gdzie 1 EUR = 4.3310 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś