Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-12-29 [08:00:00] do 2017-02-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.2. Innowacje w MŚP

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
45,00 %
Budżet naboru [PLN]
194 881 500,00
OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą w Chorzowie
ul. Katowicka 47
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
OGŁASZA KONKURS
 
NR RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP
Działania 3.2 Innowacje w MŚP
Instytucja Organizująca Konkurs
 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul.
Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Informacje o naborze
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększonego zastosowania innowacji w MŚP.
 
Typy projektów:
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
 
Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony
od dnia 29 grudnia 2016 r. (od godziny 8:00) do dnia 28 lutego 2017 r. (do godz. 12:00).
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione
bez rozpatrzenia.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej
na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl/#/login
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w pliku z rozszerzeniem PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej
pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 3.2”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2017 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

a. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. Śląskiego.

b. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. Śląskiego.

 

c. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. Śląskiego.

 

d. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. Śląskiego.

 

45 000 000,00 EUR (194 881 500,00 PLN[2])

 

8 023 500,00 EUR (34 747 371,45 PLN)

 

8 199 000,00 EUR (35 507 409,30 PLN)

 

 

21 973 500,00 EUR (95 160 636,45 PLN)

 

 

6 804 000,00 EUR (29 466 082,80 PLN)

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR]

 

45 000 000,00 EUR (194 881 500,00 PLN[3])


Poziom dofinansowania projektu:
w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1377):
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).
50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu:                         100 000,00 PLN
 
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:                    2 000 000,00 PLN
 
Nie mniej niż 3 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – [5 846 445,00 PLN]
 
 
Pytania i odpowiedzi
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.scp-slask.pl oraz na stronie http://www.rpo.slaskie.pl i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:
  • pod numerem telefonu: +48 32 743 91 67, 32 743 91 71 lub 32 743 91 77
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.
Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.
 
[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).
[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.10.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,3307 PLN.
[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.10.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,3307 PLN.


Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-11-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś