Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-11-30 [00:00:00] do 2017-05-31 [12:00:00]
Oś priorytetowa
6. Transport
Działanie
6.2. Transport kolejowy

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
182 899 587,22

Szanowni Państwo, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z sierpnia 2017 r. na wrzesień 2017 r.
                                                                                                                                                                                              Data publikacji: 24.08.2017 r.

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                               Data publikacji: 26.04.2017 r.

Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2241/152/V/2016, aktualizującą Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pierwotny załącznik został zastąpiony zaktualizowanym.

                                                                                                                                                                                                Data publikacji: 21.11.2016 r.


                                                                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.06.02.01-IZ.01-24-123/16

                                                 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VI Transport

Działania 6.2. Transport kolejowy

Typ 1. Zakup taboru kolejowego

 

Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Transport Działanie 6.2 Transport kolejowy, typ 1 Zakup taboru kolejowego.

Typ projektów:

  1. Zakup taboru kolejowego.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Jednostki samorządu terytorialnego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego oraz wynikające z Planu rozwoju kolei w województwie śląskim – Dokumencie wdrożeniowym do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.11.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.05.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13.10.2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

182 899 587,22 PLN[1], 42 470 588 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

 

163 647 000 PLN[2] tj. 38 000 000 EUR

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

 

19 252 587,22 PLN tj[3]. 4 470 588 EUR

 

 

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Nie dotyczy

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

95 %, w tym 10 % z budżetu państwa w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z zapisów art. 9k pkt. 2 ppkt 1)   Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego z dn. 4 sierpnia 2015 r.[4]

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

5%

 

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

Nie dotyczy

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.06.02.01-IZ.01-24-123/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.06.02.01-IZ.01-24-123/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-09-2016, gdzie 1 EUR = 4,3065 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-09-2016, gdzie 1 EUR = 4,3065 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-09-2016, gdzie 1 EUR = 4,3065 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[4] Dokument dostępny pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/kontrakt_terytorialny_dla_wojewodztwa_slaskiego_09072015.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-10-28


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś