Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-10-29 [00:00:00] do 2016-11-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
88,00 %
Budżet naboru [PLN]
20 327 353,02

Informujemy, że 28 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 (typ 3 operacji: „Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy”). W załączniku przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

Data publikacji: 12.12.2016 r.


Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ Regulamin konkursu (aktualizacja z 31.10.2016 r.)

Data publikacji: 04.11.2016 r.


Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zmianie uległ regulamin niniejszego konkursu.

Data publikacji: 27.10.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS
NR RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki
i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

 
Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

  • Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 października 2016 (od godziny 0:00) do dnia 28 listopada 2016 (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 roku

 

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

20 327 353,02 PLN[1]

4 679 840,00 EUR

w tym:

subregion północny

3 918 042,36 PLN

902 026,51 EUR

subregion centralny

9 221 847,98 PLN

2 123 088,68 EUR

subregion południowy

3 640 000,54 PLN

838 014,67 EUR

subregion zachodni

3 547 462,14 PLN

816 710,14 EUR

Poziom dofinansowania:

88,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

19 634 375,08 PLN[2]

4 520 300,00 EUR

w tym:

subregion północny

3 784 472,73 PLN

871 275,61 EUR

subregion centralny

8 907 466,80 PLN

2 050 710,66 EUR

subregion południowy

3 515 909,61 PLN

809 445,99 EUR

subregion zachodni

3 426 525,93 PLN

788 867,74 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

692 977,94 PLN[3]

159 540,00 EUR

w tym:

subregion północny

133 569,63 PLN

30 750,90 EUR

subregion centralny

314 381,18 PLN

72 378,02 EUR

subregion południowy

124 090,93 PLN

28 568,68 EUR

subregion zachodni

120 936,21 PLN

27 842,39 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

3,00%

Poziom wkładu własnego:
(minimalny)

12,00%

Finansowanie ogółem[4]:

23 099 264,80 PLN

 

5 318 000,00 EUR

w tym:

subregion północny

4 452 320,86 PLN

1 025 030,13 EUR

subregion centralny

10 479 372,71 PLN

2 412 600,77 EUR

subregion południowy

4 136 364,25 PLN

952 289,40 EUR

subregion zachodni

4 031 206,98 PLN

928 079,70 EUR

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu
nie przekracza 2 000 000,00 PLN[5]

 

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu
(jeśli dotyczy)

 

`

1 016 367,65 PLN

 

 

 

do 10% wszystkich   wydatków kwalifikowanych projektu

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu
nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.08.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.08.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.08.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN.

[4] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinasowanie + wkład własny

[5] W ramach kwoty środków wyodrębnionej dla danego subregionu możliwa jest realizacja kilku projektów. Łączna wartość projektów nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wyodrębnionej dla danego subregionu.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-09-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś