Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-09-30 [00:00:00] do 2016-11-07 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie:
8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
3 367 754,96

Informujemy, że 7 listopada br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16. W załączniku przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

Data publikacji: 23.11.2016 r.


Informujemy, że wniosek złożony w ramach konkursu RPSL.08.03.01-IZ.01-24-85/16 został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej. W konsekwencji do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

Data publikacji: 21.11.2016 r.


Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ Regulamin konkursu (aktualizacja z 31.10.2016 r.)

Data publikacji: 04.11.2016 r.


Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zmianie uległ regulamin niniejszego konkursu. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, został wydłużony termin naboru wniosków.

Data publikacji: 27.10.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 
OGŁASZA KONKURS
 
NR RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki
i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul.
Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

  • Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 września 2016 (od godziny 0:00) do dnia 07 listopada 2016 (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej

pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

    3 367 754,96 PLN [1]

       771 783,61 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

 

     3 180 657,45 PLN

        728 906,74 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

       187 097,51 PLN

         42 876,87 EUR

 

 

Wartość projektu:

 

 

Minimalna wartość projektu wynosi

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs

 

Poziom dofinansowania projektu:

90%

Poziom wkładu własnego:

 

10%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś