Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-08-29 [08:00:00] do 2016-12-06 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
50,00 %
Budżet naboru [PLN]
67 276 720,00


W związku z odblokowaniem dostępu w Lokalnym Systemie Informatycznym do wniosku o dofinansowanie dedykowanego dla niniejszego naboru wszyscy Wnioskodawcy, którzy wcześniej pracowali w aplikacji nad wnioskami proszeni są o utworzenie nowych, celem uniknięcia ewentualnych błędów formalnych.

Data publikacji: 17.10.2016 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

z siedzibą w Chorzowie

ul.Katowicka 47

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OGŁASZA KONKURS
NR RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP
Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej
Instytucja Organizująca Konkurs
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.3 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: TIK) w procesach biznesowych MŚP.

Typy projektów:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 8:00) do dnia 6 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl/#/login

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnejpod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
15 200 000,00 EUR (67 276 720,00 PLN[2])

a. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. Śląskiego. 2 710 160,00 EUR (11 995 439,18 PLN)

b. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. Śląskiego. 2 769 440,00 EUR (12 257 818,38 PLN)

c. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. Śląskiego.
7 422 160,00 EUR (32 851 222,38 PLN)

d. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego
2 298 240,00 EUR (10 172 240,06 PLN)

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS] 15 200 000,000 EUR (67 276 720,00 PLN[3])

Poziom dofinansowania projektu:

w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1377):

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2010):

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1417):

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Ok. 5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – [3 363 836,00 PLN]

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.scp-slask.pl oraz na stronie http://www.rpo.slaskie.pl i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014)

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,4261PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2016 r, gdzie 1 EUR = 4,4261 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-07-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś