Przejdź do treści głównej

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2018-05-21

Przedstawiamy podręcznik opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący zamówień udzielanych w ramach projektów. Materiał pomocniczy powstał w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika.

Dodatkowo zamieszczamy  pomocnicze listy sprawdzające, które są przydatne  przy dokonywaniu zakupów, współfinansowanych z funduszy unijnych. Listy dotyczą trybu rozeznania rynku oraz stosowania zasady konkurencyjności. 

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 2018-05-21 nadal obowiązujący
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś