Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zawieszenie wypłat dofinansowania w przypadkach niedopełnienia obowiązków przez beneficjentów realizujących projekty EFS


2020-02-25 09:24

Obowiązek beneficjentów

Od 1 lipca 2019 r. beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) rozliczający projekty na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków mają obowiązek dołączania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) wszystkich dokumentów o charakterze finansowym (więcej informacji). Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zawieszeniem wypłaty kolejnych transz dofinansowania.

Konsekwencje nie przestrzegania wymagań

Instytucja Zarządzająca (IZ) może traktować niedołączenie właściwych dokumentów finansowych (skanów) w "Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów" w LSI 2014 oraz błędy uniemożliwiające weryfikację wniosków o płatność w powyższym zakresie, jako utrudnianie kontroli realizacji projektu, w tym weryfikacji prawidłowości przeprowadzonych postępowań. W takich przypadkach IZ wstrzymuje wypłacanie kolejnej transzy dofinansowania beneficjentowi (zgodnie z §14 umowy o dofinansowanie), o czym beneficjent zostanie poinformowany pisemnie.

Ponowne uruchomienie zawieszonej płatności nastąpi pod warunkiem uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie określonym przez IZ. Oznacza to konieczność angażowania środków własnych beneficjenta w ramach realizowanych projektów do czasu otrzymania dofinansowania.

Zalecenia

Rekomendujemy bieżące uzupełnianie dokumentów potwierdzających wydatki, które będą podlegać rozliczeniu we wnioskach o płatność.

Zalecamy również zapoznanie się z "Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS" oraz jej stosowanie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś