Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

29 kwietnia miał miejsce kolejny warsztat konsultacyjny online dotyczący projektów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – tym razem dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (IOB). 

Warsztaty on-line

Cykl spotkań organizowanych on-line ma na celu zebranie uwag, komentarzy i opinii na temat wstępnych projektów programu regionalnego oraz planu sprawiedliwej transformacji, które będą najważniejszymi dokumentami dotyczącymi wdrażania Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Warsztat został skierowany do przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (IOB). W spotkaniu udział wzięło 69 osób.

Wstęp do debaty

Warsztat otworzyła Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Stefania Koczar-Sikora, która zaznaczyła, że prezentowane są dość surowe dokumenty, a celem spotkania jest poznanie potrzeb i oczekiwań tej grupy podmiotów, tak aby finalne dokumenty jak najlepiej na nie odpowiadały.

Założenia obu przedmiotowych dokumentów przedstawił Rafał Biegański, pracownik Referatu Programowania i rozwoju.

Następnie rozpoczęła się dyskusja moderowana przez Dariusza Stankiewicza, kierownika Referatu transformacji regionu.

Czas dyskusji

W toku ożywionej dyskusji poruszone zostały się m.in. następujące pytania i wątpliwości:

1) Czy nadal wsparcie w zakresie energooszczędnego oświetlenia będzie kierowane tylko do JST? Postulat, żeby włączyć w krąg potencjalnych beneficjentów również dużych przedsiębiorców, ponieważ spora część infrastruktury tego typu znajduje się w rękach dużych grup energetycznych. A zatem wsparcie kierowane do MŚP byłoby puste, bo oni nie są właścicielami takiej infrastruktury.

 • Wsparcie w tym zakresie kierowane jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego. Zapisujemy ten postulat do rozważenia i dyskusji.

2) Czy wsparcie w obszarze OZE obejmie oprócz przyłącz również możliwość wsparcia sieci dystrybucyjnych? Postulat włączenia.

 • Sieci dystrybucyjne co do zasady będą finansowane na poziomie krajowym.

3) Jakie są typy beneficjentów w działaniu dotyczącym oczyszczania i remediacji terenów poprzemysłowych? Czy przewidziane jest tu wsparcie dla przedsiębiorców?

 • W programie nie będziemy wskazywać beneficjentów, tylko odbiorców. W przedmiotowym obszarze rozważymy dopuszczanie przedsiębiorców do wsparcia.

4) Czy w ramach TPST zaplanowana jest bezpośrednia pomoc dla prywatnych firm okołogórniczych?

 • Planowane jest wsparcie w formie dotacji na zmianę sposobu działalności, nowe produkty, nowe usługi niezwiązane z branżą górniczą. Wstępnie planujemy przeznaczyć na ten cel ponad 400 mln euro.

5) Czy w zakresie wsparcia OZE mieszczą się projekty przedsiębiorców na rzecz prosumentów, czyli indywidualnych odbiorców?

 • Planowane są inwestycje w tym zakresie ze środków FST.

6) Czy środki w priorytecie II będą dostępne dla dużych przedsiębiorstw?

 • Nie ma możliwości przeznaczenia środków z EFRR na poziomie regionalnym dla dużych przedsiębiorstw, jedynie dla MŚP. Dla dużych firm dedykowane są środki na poziomie krajowym lub z Krajowego Planu Odbudowy.

7) Czy w ramach program rozwoju inicjatyw klastrowych istnieje jakieś ograniczenie dla krajowych klastrów kluczowych? 

 • Klastry kluczowe co do zasady będą wspierane na poziom krajowym; natomiast poziom regionalny koncentruje się na klastrach zalążkowych i wzrostowych. Ostateczne rozstrzygnięcia w tym względzie nastąpią po przyjęciu dokumentów.

8) Kontynuując temat wsparcia klastrów, podniesiono kwestię, że klastry niezaliczane do kluczowych mają możliwość starania się o środki tylko na poziomie regionalnym. Jeśli klastry kluczowe zostaną dopuszczone do tego wsparcia, to może to ograniczyć lub wykluczyć tych pierwszych.

 • Co do zasady na poziomie regionalnym w pierwszej kolejności (priorytetowo) wspierane są klastry zalążkowe i rozwojowe. Klastry kluczowe – jedynie w uzasadnionych sytuacjach, kiedy nie będą w stanie z różnych powodów uzyskać wsparcia na poziomie krajowym.

9) Czy jeżeli na terenie danej gminy będzie kontynuowana działalność górnicza, to znaczy, że inwestycje na jej terenie będą wykluczone z TPST?

 • W chwili obecnej nie mamy jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć z Komisji Europejskiej, ale będziemy dążyć do rozwiązań najbardziej korzystnych dla śląskich gmin.

10) Pojawiła się prośba o udostępnienie formularza uwag, tak aby móc je zgłosić w formie pisemnej.

 • Warsztaty kwietniowe zakładają ustną dyskusję co do projektów dokumentów. Oficjalne konsultacje pisemne będą miały miejsce na kolejnych etapach, do bardziej dojrzałych wersji dokumentów.

11) Jeden ze zgłoszonych postulatów dotyczył tego, żeby mikrogranty trafiły nie tylko do JST, ale też do organizacji pozarządowych.

 • Zapisaliśmy, rozważymy, czy jest taka możliwość.

12) Kolejny z postulatów podniósł, żeby w przypadku obu przedstawionych programów jak najwięcej środków trafiało do przedsiębiorców.

 • Dążymy do tego aby, większość środków z FST przeznaczonych zostało na wsparcie dla przedsiębiorców, natomiast środki z EFRR oraz EFS+ również zostaną skierowane do przedsiębiorców.

13) Czy w przypadku priorytetów dot. rozwoju przedsiębiorczości w ramach EFS+ przewidziane jest wsparcie osób, które mają pracy, ale są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej?

 • W ramach EFS+ przewidziane jest wsparcie w formie dotacji dla osób pracujących planujących założenie własnej firmy.

14) Czy wsparcie działalności akceleratorów przedsiębiorczości będzie obejmować dotacje na rozpoczęcie innowacyjnych działalności gospodarczej typu start-up?

 • Dopuszczamy wsparcie na rozpoczęcie działalności, jednak na tym etapie nie można jednoznacznie stwierdzić, że będzie to w formie dotacji.

15) W działaniu 1.18: rozwój firm w fazie zalążkowej wpisane są wejścia kapitałowe. Czy będą dostępne również dotacje? Jaki będzie model dystrybucji środków?

 • Zaplanowane są wejścia kapitałowe (instrumenty finansowe lub mieszane), za których dystrybucję będzie odpowiedzialny wybrany operator.

16) Pojawiła się prośba o podanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących dotacji na zakładanie działalności gospodarczej.

 • Te kwestie będą negocjowane i zapisane w wytycznych, które przedstawi nam ministerstwo. Zanotowaliśmy to pytanie.

17) Czy w przypadku grupy docelowej obejmującej osoby pracujące, chodzi o osoby ubogie pracujące, czy też całą grupę osób pracujących?

 • Te kwestie będą negocjowane i zapisane w wytycznych, które przedstawi nam ministerstwo. Zanotowaliśmy to pytanie.

18) Czy w przypadku wsparcia aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo subsydiowane zatrudnienie będzie możliwe do udzielenia przez inne podmioty niż powiatowe urzędy pracy?

 • Te kwestie będą negocjowane i zapisane w wytycznych, które przedstawi nam ministerstwo. Zanotowaliśmy to pytanie.

19) Czy będzie zachowana linia demarkacyjna w przypadku środków na zakładanie działalności gospodarczej ze względu na wiek, jak dotychczas: POWER - do 30. roku życia, a RPO - po 30. roku życia? Pojawił się postulat, żeby zlikwidować ten podział wiekowy, ponieważ jest sztuczny, nic nie wnosi.

 • Zostanie ro rozstrzygnięte na późniejszym etapie. Obecnie istnieje tylko demarkacja co do formy wsparcia: na poziomie regionalnym - dotacje, a na krajowym – pożyczki.

20) Pojawił się głos, że w programie brakuje wskazania beneficjentów oraz zadano pytanie: kiedy będzie wiadomo, kto (która instytucja/które departamenty) jest odpowiedzialny za dane części wdrażania?

 • Informacje zawarte w programie wynikają bezpośrednio z rozporządzenia Komisji Europejskiej, które nie wymaga wpisania beneficjentów. Aby uelastycznić przyszłe wsparcie nie będziemy ich wskazywać w ramach programu, tylko w szczegółowym opisie osi priorytetowych. Nie ma jeszcze ostatecznego podziału instytucji wdrażających, to należy do decyzji Zarządu Województwa.

21) Czy w ramach infrastruktury do ładowania pojazdów przewidziane są też małe i średnie przedsiębiorstwa?

 • Ta kwestia do rozstrzygnięcia na dalszym etapie prac.

22) Czy odbędą się konsultacje, dotyczące kwestii bardziej szczegółowych, w których będzie można wziąć udział?

 • Większość zagadnień opracowywana jest na poziomie krajowym, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Możemy przypuszczać, że te wytyczne będą konsultowane. Natomiast odbędą się konsultacje programu regionalnego oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych.

23) Pojawiło się spostrzeżenie, że zauważalny jest większy nacisk kładziony na instrumenty finansowe, a nie dotacje. Poproszono o bliższe szczegóły co do form wsparcia w przypadku obu programów.

 • Ta kwestia jeszcze nie jest rozstrzygnięta na dzień dzisiejszy. Generalnie Komisja Europejska oczekuje, że skala instrumentów finansowych będzie wyższa niż w obecnej perspektywie. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że środki z EFS+ na poziomie regionalnym z dużą dozą prawdopodobieństwa będą dystrybuowane w formie dotacji, w przypadku środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bazowym jest wsparcie w formule zwrotnej.

Spotkanie podsumowała i zamknęła Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Barbara Szafir, która zapewniła, że wszystkie uwagi zostaną uwzględnione, jeśli tylko będzie taka możliwość.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś