Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poziom podstawowy


od 2017-06-14 [09:00] do 2017-06-14 [15:00]
Data publikacji: 2017-06-01 09:13

Zapraszamy na szkolenie 14 czerwca 2017 r. do Katowic.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poziom podstawowy

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 14 czerwca 2017 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Kolejne szkolenia z tego tematu odbędą się 23 sierpnia oraz 5 października 2017 r.
Tematyka szkolenia:

 • Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych.
 • Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (Pzp czy „Zasada Konkurencyjności”, kto
  i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”).
 • Zasada konkurencyjności, w tym opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału
  w postępowaniu, sposób ich wykazania i oceny, właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego, w tym obligatoryjne terminy, kryteria oceny ofert wraz z metodyką przyznawania punktów, sporządzenie protokołu, konflikt interesów
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wybrane problemy dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych z perspektywy zamawiających, odpowiedzialność w zamówieniach publicznych, obowiązek stosowania klauzul społecznych, zasada efektywnego zarządzania finansami, zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (dobór kryteriów i warunków, opis przedmiotu zamówienia).
 • Opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę
  w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane, określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, wybór trybu postępowania, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy: definicja zamówienia publicznego, progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona, zamówienia o charakterze mieszanym.
 • Zasady udzielania zamówień: zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, bezstronność i obiektywizm zamawiającego, jawność, pisemność, prowadzenie postępowania w języku polskim, traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.
 • Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum).
 • Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie: klauzule społeczne, zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot, ustalenie maksymalnego poziomu obrotu, konflikt interesów wykonawcy, weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert. Tryby postępowania: ogłoszenia i zaproszenia, terminy, wadium, negocjacje, partnerstwo innowacyjne – nowy tryb postępowania.

Warsztat:

 • przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty: definicja oferty, treść oferty, termin złożenia oferty, termin związania ofertą, otwarcie ofert, poprawianie omyłek w ofertach, odrzucenie oferty, rażąco niska cena, kryteria oceny ofert (w tym: definicja najkorzystniejszej oferty, przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia), zawiadomienie o wyniku postępowania, unieważnienie postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 • Umowy o zamówienia publiczne - cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych: forma umowy, okres, na jaki można zawrzeć umowę, zmiany umowy (w tym: dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej),  szczególny przypadek odstąpienia od umowy, unieważnienie umowy.
 • Środki ochrony prawnej: odwołanie (w tym: podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania, rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach),  skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia, koszty wniesienia odwołania.
 • Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej: podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową, zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia
 • Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków RPO WSL.
 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych: odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po zmianach, odpowiedzialność karna, charakter informacji zgromadzonych w wyniku przeprowadzania postępowania oraz wyłączenia: informacje niejawne oraz tajemnica przedsiębiorstwa.

Prowadzący

Grzegorz Soluch - prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (16 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Doświadczenie: prawie 300 przeprowadzonych szkoleń, wśród wielu przeszkolonych podmiotów m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Zabrze, Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Pszczyna, Urząd Miasta Czechowice Dziedzice, Urząd Miasta Głuchołazy, Urząd Miasta Ruda Śląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, KZGM w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, kilkadziesiąt szkół i przedszkoli z kilku miast na Śląsku, Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, Poczta Polska SA, Port Morski w Gdyni, GTL S.A. (Port Lotniczy w Pyrzowicach), Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Wodociągi Głuchołazy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, i wiele innych.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

UWAGA: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem limit miejsc został wyczerpany a  rekrutacja zakończona.


• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejsestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinasowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Kontakt:
Agnieszka Kowalczyk tel.: 32 77 99 186 akowalczyk@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś